Skip to main content

Genomlysning av skånsk förlossningsvård klar

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:01 CET

Den genomlysning av förlossningsvården i Region Skåne som startades i slutet av sommaren är nu klar. Sammanställningen visar att samtliga förlossningsenheter hade en ansträngd situation under sommaren, och störst problem var det vid Skånes universitetssjukhus, SUS. Bemanningen lyfts upp som den enskilt viktigaste frågan framöver.

–Med tanke på sommarens ansträngda situation där både medarbetare och patienter på olika sätt kände oro, så är en sådan här genomlysning oerhört viktig för att få svart på vitt om hur situationen verkligen såg ut, säger Rita Jedlert som är biträdande medicinsk direktör i Region Skåne.

– Det är glädjande att se att patientsäkerheten upprätthölls trots en pressad bemanningssituation. Personalen har utfört ett fantastiskt arbete. Det viktigaste nu är att förlossningsklinikerna ges bästa möjliga förutsättningar inför nästa sommar, vilket bland annat ska innebära bättre stöd för medarbetarna i deras arbete, säger regionrådet Stefan Lamme (M).

Patientsäkerhet och hänvisning till andra sjukhus

Under sommarmånaderna var andelen kejsarsnitt relativt oförändrade i jämförelse med sommaren 2012. Antalet ligger kvar på drygt 16 procent, vilket också var riksgenomsnittet 2012. En liten ökning av så kallad sfinkterskador har noterats jämfört med i fjol, och andelen ligger strax över normalfrekvensen för landet. Däremot ses ingen ökning vad gäller svåra förlossningsskador som till exempel stora blödningar vid förlossning eller infektioner i livmodern efter förlossningen.

Utredningen visar att fler patienter hänvisades vidare till andra sjukhus i somras jämfört med i fjol, men endast ett fåtal hänvisades vidare till sjukhus utanför Skåne. När det gäller så kallad tidig hemgång för nyförlösta kvinnor så finns det skillnader mellan förlossningsavdelningarna inom Regionen.

Förslag på åtgärder

Representanter från samtliga förlossningskliniker i Skåne har deltagit i analysarbetet som haft fokus på förlossningsstatistik, bemanningssituation och rutiner. Gruppen har också tagit fram förslag på förbättringsåtgärder. Bland annat föreslås barnmorskor arbeta enligt särskilda rotationsscheman inom hela förlossningsområdet, dvs både förlossning, BB och perinatalvård. Likaså att samverkan utökas mellan mödrahälsovårdsenheter och för­loss­ningskliniker och att personalresursen tidigt behöver planeras för bibehållen service. Gruppen föreslår också ett fortsatt arbete kring förlossningvårdens viktigaste processer, behov av modernt IT-stöd och fortsatt arbete med jämförelser mellan klinikerna.

–Då vi nu står inför en ökning av antalet förlossningar med cirka 1050 barn fram till år 2021, så måste vi arbeta för en mer jämn och likvärdig förlossningsvård i hela Skåne. Det handlar både om bemanning och rutiner. Förlossningar kan jämföras med andra akutprocesser och det finns inga möjligheter till särskilda stängningar eller neddragningar av verksamhet under sommarperioderna, säger Rita Jedlert. 

Regiondirektören har nu fått i uppdrag från den politiska majoriteten att säkerställa att gravida kvinnor i möjligaste mån får föda barn på det sjukhus de själva väljer.

Svar till IVO om förlossningen i Malmö

Med anledning av det besök som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort på förlossningen i Malmö, så har nu Skånes universitetssjukhus i Malmö svarat IVO.

– Med anledning av den utredning som regionen gjort konstaterar vi i vårt svar till IVO att bemanningen av barnmorskor vid SUS behöver öka och anpassas till vårdbehovet, säger divisionschef Anders Dybjer och tillägger:

– De sjuksköterskor som utbildar sig till barnmorskor kommer att erbjudas anställning vid förlossningsavdelningen. Vår målsättning är att de patienter som kontaktar SUS förlossningsavdelning när förlossningen startar ska kunna erbjudas plats här.

Mer information:

Rita Jedlert, bitr medicinsk direktör, 0768-87 19 95
Anders Dybjer, divisionschef SUS, 0702-95 15 97
Stefan Lamme (M), regionråd, 0768-87 02 27 (via politisk sekreterare Torbjörn Tegnhammar)


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument