Skip to main content

Genomlysningen av psykiatrin i Skåne är klar

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 11:13 CET

Den genomlysning av psykiatrin i Skåne som inleddes tidigt i höstas är nu klar. Genomlysningen visar att det har funnits vissa allvarliga brister inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Vidtagna åtgärder har hittills inte fått tillräckligt genomslag.

Efter flera uppmärksammade självmordsfall i Malmö och kritik från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har en genomlysning gjorts av hela vuxenpsykiatrin i Skåne. Genomlysningen har gjorts på uppdrag av Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. I arbetet har handlingar och rapporter analyserats och intervjuer gjorts med bland annat chefer, medarbetare, IVO, primärvård och patientföreningar.

– Verksamheten har börjat arbeta med åtgärder för att komma till rätta med sina problem. Enligt genomlysningen har detta inte fått tillräckligt genomslag ute i verksamheten, och i nästa vecka kommer därför en skarp handlingsplan att presenteras för sjukvårdsnämnd Sund, säger Yvonne Augustin (S) som är ordförande i nämnden.

– Genomlysningen bekräftar att det finns allvarliga brister i verksamheten. Det är nu viktigt att gemensamt komma tillrätta med dessa brister. Patientsäkerheten måste säkras. Därför måste ett än mer aktivt arbete ske för att tvångsåtgärderna i vården skall reduceras och att rutinerna för att minska risken för självmord verkligen fungerar. Vi har också från politiskt håll redan beslutat om satsning på 50 Mkr till psykiatrin och beroendevården 2016, säger Anders Åkesson (MP), som är ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

– Det har funnits allvarliga brister inom vuxenpsykiatrin i Malmö och det är inte acceptabelt. Det handlar om brist på systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vi ställer oss bakom IVO:s kritik och förutsätter att den handlingsplan som nu tas fram på ett kraftfullt sätt åtgärdar bristerna, säger Ulf Meijer, på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning som ansvarat för genomlysningen.

Totalt sett har antalet suicid i anslutning till psykiatrisk vård i Skåne minskat under 2014 och 2015. I nationella mätningar som öppna jämförelser ligger den psykiatriska vården i Skåne generellt bättre än riksgenomsnittet.

I genomlysningen betonas att det finns ett ambitiöst arbete kring bland annat tvångsvård och bemötande. Kontinuerlig uppföljning behövs för att säkerställa att förbättringsarbete inte tappar fart och att patientsäkerheten upprätthålls. Likaså måste samverkan med primärvården bli bättre för att inte patienter ska riskera att hamna i kläm mellan olika verksamheter.

Genomlysningen kommer nu att gås igenom av en extern granskare för ytterligare perspektiv på de föreslagna åtgärderna och särskilt med fokus på suicidproblematiken.

Media bjuds in till pressträff om den handlingsplan som presenteras för Sjukvårdsnämnden Sund fredagen den 11 december i Helsingborg.

Tid: Fredagen den 11 december, kl 11.30.

Plats: Olympiahuset i Helsingborg, lokal Zeus hörsal, plan 4.

För mer information kontakta:

Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund. Tel: 0768-87 11 16

Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Tel: 0705-17 32 86

Ulf Meijer, ansvarig för genomlysningen, avd för hälso- och sjukvårdsstyrning. Tel: 044-309 34 50

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.