Skip to main content

Håller Öresundsregionen för trycket?

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 17:00 CET

Pressmeddelande från Regional utvecklingsledning: Rapport från konferens om Öresundsregionen: 170 politiker och tjänstemän från Danmark och Sverige debatterade regionens framtida utveckling.

Christine Axelsson, Ritt Bjerregaard och Vibeke Storm Rasmussen gav i dag sin syn på hur Öresundsregionen framöver kan utvecklas till ett regionalt kraftcentrum. Detta skedde vid en stor konferens i Malmö, där 170 politiker och tjänstemän debatterade regionens framtida utveckling.

Öresundsregion är i dag Nordens största och mest tätbefolkade storstadsområde med ca 3.5 miljoner människor och befolkningsprognoserna visar en ökning på upp mot 300 000 fler invånare de närmaste 20 åren. Redan nu har en rad kapacitetsproblem kunnat urskiljas. Var ska dessa människor bo och arbeta och vad ställer det för krav på regionens infrastruktur och transportsystem?

- Samarbetet runt Öresund möjliggör att vi i regionen kan utvecklas till ett gränsöverskridande och regionalt kraftcentrum med internationell attraktionskraft, menar Christine Axelsson, Öresundskomiteen. Med de rätta framtida investeringarna i infrastruktur lägger vi grunden för en ekonomiskt och socialt integrerad region, där det samlade utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadsutbudet blir gemensamt för hela Öresundsregionen.

Attraktionskraft, konkurrenskraft och flaskhalsproblem i trafiken var några av ämnena som diskuterades under dagen. En betydelsefull del för Öresundsregionens internationella konkurrenskraft är just tillgängligheten - och samarbetet.

Amtsborgmästare i Köpenhamns Amt, Vibeke Storm Rasmussen säger:
- I regionerna ska vi framöver liksom i Skåne utarbeta Regionala utvecklingsplaner - som är en tvärgående, dialogbaserad plan. Jag ser fram emot ett förstärkt samarbete mellan de två regionerna, där vi inte minst placerar oss i ett europeiskt sammanhang. Det är under alla omständigheter nödvändigt, at alla aktörer på båda sidor sundet förstärker samarbetet på alla nivåer. Här tänker jag på både stat, kommuner, näringsliv, organisationer, föreningar och medborgare.
Amtsborgmästare i Roskilde Amt Kristian Ebbensgaard anser:
- Rörligheten är viktig för den fortsatta utvecklingen i Öresundsregionen. Vi måste säkra en bättre infrastruktur till Köpenhamn och mellan städerna på Själland och i Skåne.

Projektet ”Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling”, ÖRIB, har samlat 26 danska och svenska offentliga myndigheter. Dessa samarbetar kring att utifrån olika scenarier skissa en bild av regionens framtida utveckling i befolkning, näringsliv, person- och godstrafik. Utmärkande är det särskilt långsiktiga perspektivet på 20 och 40 år.

Projektet ska vara avslutat före utgången av 2006. En avslutningskonferens kommer att hållas i november.

Kontakt:
Christine Axelsson, Öresundskomiteen och ordf. regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne, 070-347 51 71
Annette Klysner, projektledare ÖRIB, 076-893 00 94
Charlotte Lindström, projektansvarig ÖRIB, 0705-18 33 23

Pressbilder och resultat från mentometerfrågor samt mer information om projektet finns på länk här: http://www.orib.se/


Mer information:
Emma Kvistberg, projektsekreterare ÖRIB, 076- 893 02 32