Skip to main content

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 21 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:49 CET

Pressmeddelande från Hälso- och sjukvårdsnämnden: Beslut från sammanträde 21 mars 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisningen utgår från inkomna årsredovisningar från nämnder och förvaltningar inom sektor vård och hälsa och syftar till att ge en samlad bild av år 2005.
Verksamhetsresultatet uppgår till -46,8 miljoner kronor. Den sammanvägda produktionen mätt i produktionsmixpoäng har ökat med 1,3 %. Produktionen till Region Skånes invånare har ökat med 1,5 % medan produktionen till patienter utanför regionen har minskat med 3,1 %.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelades 90 miljoner kronor för att öka tillgängligheten så att den nationella vårdgarantin uppfylldes. Nämnden har fortlöpande under år 2005 fördelat bidraget till förvaltningarna. Under året har endast 26,2 miljoner kronor kunnat utnyttjas. För att fullfölja påbörjade insatser föreslås att resterande medel, 63,8 miljoner kronor, erhålles som tilläggsanslag från Regionfullmäktige.
Medlen skall användas för fullföljande av de uppdrag förvaltningarna fått 2005 för att öka tillgängligheten i enlighet med den nationella vårdgarantin.
Tilldelningen av medel innebär att 2006 års uppdrag till förvaltningarna kompletteras med fullföljande av 2005 års uppdrag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att överlämna den samlade årsredovisningen för 2005 avseende sektor Vård och Hälsa till Regionfullmäktige
Protokollsanteckning: m, fp, c och kd
- att hemställa hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande 63,8 miljoner kronor till Hälso- o sjukvårdsnämnden avseende ej utnyttjade medel för vårdgaranti 2005
- att hemställa hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag till Habilitering och hjälpmedelsnämnden för ökade internräntekostnader motsvarande 2,2 miljoner kronor
- att hemställa hos Regionfullmäktige om ett utökat investeringsanslag till Hälso och sjukvårdsnämnden med 9,0 mkr avseende investeringsbehov inom habilitering och hjälpmedelsverksamheten
- att under förutsättning av Regionfullmäktiges beslut, fördela tilläggsanslag avseende ej utnyttjade medel för vårdgarantin 2005 med 18,4 mkr till Universitetssjukhuset i Lund, 3,1 mkr till Centralsjukhuset Kristianstad, 14,6 mkr till Universitetssjukhuset MAS, 3,4 mkr till Helsingborgs lasarett, 3,0 mkr till Lasarettet i Ystad, 3,3 mkr till Lasarettet i Landskrona, 4,2 mkr till Lasarettet Trelleborg, 2,6 mkr till Ängelholms sjukhus samt 11,2 mkr till Habilitering och hjälpmedelsnämnden

Investeringar
· Akutmottagning för närsjukvård i Helsingborg
Utvecklingen av den skånska sjukvården har inneburit en ökad belastning på den specialiserade akutsjukvården vid Helsingborgs lasarett. Lasarettet har också uppdraget att tillsammans med primärvården ansvara för akutmottagning för närsjukvård för Helsingborgs när­område. Akutverksamheten beräknas omfatta drygt 80 000 patienter per år. Detta innebär krav som den befintliga akutmottagningen inte kan leva upp till.
Resultaten av en förstudie visar på behov av en gemensam bedömnings- och rådgivningsfunktion, samordnad akutmottagning för närsjukvård och psykiatri, anpassning av den specialiserade akutmottagningen till det ökade ambulansflöde som följer av det utökade uppdraget som akutsjukhus. Komplettering med fler akutmedicinska vårdplatser och ett par isolerings­rum för att möta ökningen av akuta, smittsamma, infektioner behöver också genomföras.
Totalt beräknas projektet innebära en investering på 80 mkr indelat i tre etapper. Nu föreslås att etapp 1 påbörjas vilken beräknas innebära en investeringskostnad om 34 mkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
- att föreslå regionstyrelsen att godkänna bygginvesteringar över 20 mkr med 14 mkr år 2006 och 20 mkr år 2007.

· Övriga byggnadsinvesteringar
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att fastställa nya byggnadsinvesteringar under 20 mkr, 18,5 mkr år 2006.
Ärendet gäller
- ombyggnad av reception psykiatriska mottagningen i Ängelholm, 2,4 mkr
- renovering och ombyggnad av avd 80, akutpsykiatriska kliniken, UMAS, 7,1 mkr
- projektering av tillbyggnad för strålbehandling, USIL, 5 mkr,
- ombyggnad Jourcentralen i Lund, 4 mkr.
- att godkänna 0,2 mkr i tillkommande utrustningsinvestering i samband med ombyggnationen av receptionen vid psykiatriska kliniken i Ängelholm, samt
- att föreslå regionstyrelsen att godkänna en lönsam investering om 1 mkr avseende Folktandvården i Ystad. Ombyggnaden ökar behandlingskapaciteten vid kliniken.

Bidrag för förebyggande STI och hiv/aids-insatser 2006
Regeringen beslutade den 15 december om en proposition som beskriver en samlad nationell strategi för att förebygga hiv/aids och andra sexuellt över­förbara och blodburna sjukdomar.
Regeringen har valt att koncentrera ansvaret för de statliga medlen till Socialstyrelsen. Där arbetar man nu för att skapa en ny enhet för hiv-prevention. Även fortsättningsvis kommer landsting, kommuner och frivillig­organisationer på nationell och regional nivå att tilldelas medel från staten för det förebyggande arbetet. För landsting och kommuner kommer medlen att fördelas genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
- att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för förebyggande STI och hiv/aidsinsatser avseende år 2006 under förutsättning
att staten beviljar medel som motsvarar 12 550 000 kronor och i det fall beslut om lägre tilldelning fattas skall bidraget justeras med samma procentsats,
- att Malmö stad överför 48 % av erhållet statligt bidrag till regionen och i det fall beslut om lägre tilldelning fattas skall bidragen justeras med hänsyn till erhållet belopp och enligt föreslagna fördelnings­principer,
- att avsätta 1 000 000 kronor i bidrag till preventiva insatser riktade till mål­gruppen invandrare och delegera beslutanderätten om fördelning av bidrag till Anette Agardh, programansvarig, varvid beslut anmäles vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästkommande sammanträde.

Internbudget för hälsofrämjande arbete, Läkemedelrådet och Smittskydd Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om fördelningen av medel till hälso- och sjukvårdsledningen för hälsofrämjande arbete, Läkemedelsrådet och Smittskydd Skåne efter redovisning av verksamhetsplan för respektive område.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att fördela 2,0 Mkr för hälsofrämjande arbete till hälso- och sjukvårdsledningen inom ramen för nämndens beslut om internbudget år 2006,
- att fastställa budget för Region Skånes förväntade del av statsbidraget avseende förebyggande hiv/aidsverksamhet i storstadsregionerna enligt bilaga 1,
- att fördela 18,8 Mkr för Läkemedelsrådets verksamhet till hälso- och sjukvårdsledningen inom ramen för nämndens beslut om internbudget år 2006,
- att fastställa verksamhetsplan för Läkemedelsrådet enligt bilaga 2, samt
- att fördela 31,5 Mkr för Smittskydd Skåne till hälso- och sjukvårds-ledningen inom ramen för nämndens beslut om internbudget år 2006.

Uppföljning av Region Skånes lokala handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården
Uppföljningsrapporten till Socialstyrelsen speglar utvecklingsarbetet i hälso- och sjukvården i Skåne under år 2005 med tonvikt på de av Socialstyrelsen angivna viktiga uppföljningsområden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att avge uppföljningsrapport enlig föreliggande förslag.
Reservation: m, fp, c, kd

Yttrande
· Granskning av sektor Vård och hälsa, revisorernas granskningsrapport nr 61.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
- att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Remisser
· Skydd mot internationella hot mot folkhälsan - Departementspromemoria
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
- att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Motioner
· Med kvinnan i fokus - för jämställdhet i Region Skåne.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige besluta
att motionen, i de delar som berör nämndens ansvarsområde, skall anses besvarad med vad som anförs i motionssvaret.
Reservation: fp, c
Reservation: m, kd

· Mobila operationssalar - en möjlighet att leva upp till kraven i vårdgarantin.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation: c
.
Mer information:
För kommentarer kontakta Ingrid Lennerwald (s) ordförande, tel 070 - 606 34 04 eller Marita Sander Schale (fp), 2:e vice ordf, 070-517 31 89.
För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson 070 - 324 34 82 eller Maria Lindblad, 0703-77 98 30.