Skip to main content

Höjda priser i skånsk kollektivtrafik f o m januari 2008

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:31 CEST

Idag beslöt nämnden för kollektivtrafik att höja Skånetaxan, vilket medför en intäktsförstärkning med ca 100 miljoner. De nya priserna varierar mellan 13 kr och maximalt 87 kr för kontantbiljett och ett Skånekort bli 100 kr dyrare f o m nästa år. Däremot höjs inte pendlarkorten över Bron. Nämnden blev även informerad om det fortsatta arbetet kring Tågstrategi 2008-2030 och ytterligare resandeökningar inom skånsk kollektivtrafik.

Skånetaxan höjs med i genomsnitt 1 kr per resa
För att även fortsättningsvis kunna möta efterfrågan på ett ökat resande beslöt idag nämnden för kollektivtrafik att genomföra en prishöjning i Skånetaxan. Prisutvecklingen inom skånsk kollektivtrafik har under perioden 1999 – 2006 varit ca 5 % i genomsnitt. Samtidigt har utbudet ökat avsevärt. 118 000 fler skåningar har fått tillgång till minst 10 dagliga turer till närmaste regionala center sedan 1998 och idag har totalt 1 043 000 skåningar denna möjlighet. Investeringar i form av nya regionbussar och nya tåg, Pågatåg och Öresundståg kräver också en prishöjning.

Priset för en enskild kontantresa för vuxen kommer att öka med 1 – 3 kr och kommer därmed beroende på reslängd att variera mellan 13 kr och maximalt 87 kr. Priset för kontantbiljetter för barn (7 till 19 år) kommer att utgöras av 60 % av vuxenpriset och som tidigare blir priset för Duo/Familj 90 % av priset för två vuxenbiljetter. Priserna för Skånekortet kommer att höjas med från 25 kr (zon 1) till 100 kr (länskort) beroende på typ av kort.

Prissättningen över Öresundsbron i Öresundstaxan sätts i samråd mellan danska Trafikministeriet och Region Skåne. Den nya taxan innebär att en enkel resa Malmö – Köpenhamn höjs med 5 kr till 95 kr, barnpriset höjs med 3 kr till 48 kr och Duo/Familj till 170 kr (priset utgörs som tidigare av 90 % av priset av två vuxenbiljetter). Däremot kommer periodkortet att ha oförändrat pris 2008 dvs. 1 730 kr.

Fritidskort för ungdomar lanseras
Ett nytt Fritidskort lanseras från och med årsskiftet för skolungdomar i åldern 7 till 19 år. Giltigheten för kortet kommer att omfatta obegränsat resande mellan kl. 17.00 – 06.00 under vardagar samt hela lör-sön och helgdag. Kortet kommer att vara opersonligt och prissätts till mellan 35 – 40 % av Skånekortets pris. Kortet kan köpas året runt. Samtidigt som det nya fritidskortet introduceras avvecklas möjligheten att tilläggsköpa giltighet till Terminskort, s.k. T-plus från vårterminen 2008

Resandeökning för januari – juli
Antalet resor har tom juni ökat med 7,1 % jämfört med motsvarande period i fjol. Tågresorna har ökat med 15,1 % totalt, varav 28,1 % över Öresundsbron och 10,5 % i Skåne. Regionbuss har ökat med 3,9 %. Största ökningen svarar regionbuss i väst för med 10,3 %. Stadsbuss har ökat med 4,9 %. I Malmö har stadsbusstrafiken ökat med 4,2 % medan Helsingborg har ökat med 8,4 %. Ystad står för den största ökningen med 14,7 %.

Uppdateringar av allmänna resevillkor
Nämnden godkände en uppdatering av Skånetrafikens allmänna resevillkor, vilket bl. a innebär att en höjd ombordavgift på tågen i Skåne och Öresundsregion träder i kraft från och med den 1 september. Ombordavgiften höjs från 50 kr till 100 kr. Beslutet är fattat i syfte att minska kontanthanteringen ombord på tågen.

Tågstrategi 2008-2030
I början av 2007 skickades Tågstrategin ut på remiss. En sammanställning av remissvaren har idag presenterats för nämnden. Nästa steg blir nu att ta fram själva strategin i dialog med kommuner med flera. Sedan kommer strategin att skickas ut på ytterligare remiss under december 2007. I maj 2008 tas beslut om Tågstrategi 2008-2030. Utifrån remissmaterialet och remissvaren har ett antal huvudprinciper formulerats enligt följande; Utvecklingen av tågsystemet ska i första hand ske i befintlig trafik på befintliga banor, i andra hand i ny trafik på befintliga banor och i tredje hand i ny trafik på nya banor.

För mer information kontakta:
Lars-Ingvar Ljungman Ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tfn 070-99 15 111

Gösta Ahlberg Trafikdirektör, Skånetrafiken
Tfn 0451-38 86 10/070-609 86 10

Jonas Westerdahl Försäljningschef, Skånetrafiken
Tfn 0451-38 86 19/070-609 86 19