Skip to main content

Infrastruktur och kollektivtrafik avgörande för nybyggnation i Skåne - rapport

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 11:50 CET

De utpekade infrastruktur och kollektivsatsningarna i Skånepaketet berör 130 000 planerade bostäder i 25 skånska kommuner, det visar en rapport som Tyréns har tagit fram på uppdrag av Region Skåne. Skåne växer, men det byggs alltför få bostäder. Under perioden 2000-2012 byggdes 23 000 färre bostäder än vad den växande befolkningens behov motiverade.

Fram till 2025 beräknas behovet uppgå till 50 000 nya bostäder. Rapporten visar att satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är avgörande för nybyggandet. Det är attraktivt att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen, där fler människor vill bo och där fastighetsvärdena därmed stiger. När nya orter får regionaltåg eller superbuss ökar intresset för att bygga bostäder.

-  Satsningen på Skånepaketet med utbyggd infrastruktur och bättre kollektivtrafik ger oss mycket bättre förutsättningar att undanröja bostadsbristen i Skåne. Det handlar dels om att människors möjliga bostads- och arbetsmarknad vidgas när förbindelserna blir bättre, dels om att nya orter och stråk blir attraktiva för nyproduktion, säger Mikael Stamming, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Avgörande för byggbeslut och värdehöjande

I genomsnitt ökar marknadsvärdet på fastigheter med drygt fem procent i kollektivtrafiknära lägen. Region Skånes egna siffror visar att enbart den i Skånepaketet planerade utbyggnaden av regionaltågen med 20 nya stationer berör cirka 29 000 byggrätter för nya bostäder. Om satsningar på superbussar och spårväg i tätorter inkluderas blir siffran mycket högre, visar rapporten.

-  Vi ser ett tydligt mönster - det byggs mer i kollektivtrafiknära lägen. Investeringar i infrastruktur och bostäder hänger ihop. Om vi vill skapa förutsättningar att bygga bort bostadsbristen i Skåne är det helt nödvändigt att vi får möjlighet att genomföra de planerade satsningarna säger Pontus Lindberg (m) ordförande Regionala tillväxtnämnden.

Skånes utveckling är beroende av en infrastruktur och kollektivtrafik som binder samman den flerkärniga bostads- och arbetsmarknaden. Staten får inte bara gräva ner sig i att göra huvudstaden mer attraktiv. Ewa Bertz (fp) 1:e vice ordförande Regionala tillväxtnämnden.

Tillväxt och välstånd grundar sig till stor del på att vägar och järnvägar gör det lättare för människor att bo bra och förflytta sig säkert och snabbt till jobb och fritid. Det är därför vi politiker i Skåne slåss sida vid sida, majoritet och opposition, för mer statliga pengar till nya infrastruktursatsningar. Det som är bra för Skåne är bra för Sverige. Christine Axelsson (s) 2:e vice ordförande Regionala tillväxtnämnden.

Ett exempel på möjliga effekter är Lommabanan med 3000 planerade bostäder i de fyra orter som berörs; Furulund, Flädie, Lomma och Alnarp. Ett annat exempel Söderåsbanan där nyproduktion i Billesholm, Kågeröd och Svalöv på sikt kan ge 1850 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge.

Rapporten kan laddas ned på: http://www.skane.se/Public/Skanes_utveckling/Infrastruktur/Dokument/Sk%c3%a5nepaketet/presstraff_20januari_2014/Satsningar%20p%c3%a5%20kollektivtrafik%20f%c3%b6r%20%c3%b6kat%20bostadsbyggande_140115.pdf

http://www.skane.se/

För mer information

Mikael Stamming, regional utvecklingsdirektör Telefon: 044-309 32 84

Mikael.stamming@skane.se

Sofia Bennet kommunikatör, telefon 040-675 32 05, sofia.bennet@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument