Skip to main content

Intensivt första år med Region Skånes nya sjukvårdsorganisation

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 10:14 CEST

För ett år sedan infördes en ny organisation för Region Skånes offentliga hälso- och sjukvård. Skånevård bildades och 13 förvaltningar blev 4. Sedan dess har samarbetet mellan sjukhusvården och primärvården flätats samman på ett helt nytt sätt. Allt större fokus läggs nu på att anpassa vården efter patienterna och deras behov.

Avsikten med Skånevård är att öka samarbetet mellan olika vårdnivåer så att patienterna ska få rätt vård på rätt plats. Det handlar om konkreta samarbeten mellan sjukhus och primärvård, men också mellan primärvård och kommunal hemsjukvård.

– Efter ett år kan vi nu se flera positiva resultat; inte minst vad gäller kortare väntetider för både rådgivning och för behandling. Med Skånevård har vi kunnat införa ett mer strukturerat arbetssätt för hur vi ska hantera skattemedel och öka kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Det gäller både inom administration och ute i verksamheterna, säger regiondirektör Jonas Rastad som var initiativtagare till organisationsförändringen.

Här är tio exempel på förändringar som har skett under första året med Skånevård:

  • Utökat samarbete mellan primärvård och akutmottagningarna på sjukhusen. Kvälls- och helgöppna vårdcentraler har öppnats i anslutning till sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm, Landskrona, Ängelholm. Samarbetet mellan akutmottagningarna och primärvårdsjouren håller även på att utvecklas på andra orter.

  • Bättre samordningsmöjligheter har införts både inom och mellan sjukhusen, samt mellan sjukvården och ett flertal kommuner. Det har lett till bättre användning av tillgängliga vårdplatser.  Inom Skånevård Kryh ser man till exempel att riktat arbete för bättre tillgänglighet och samverkan kring äldre och kroniskt sjuka har lett till att färre patienter behövt läggas in på sjukhus. Fler svårt sjuka patienter har också fått vård i hemmet.

  • Vård i hemmet har utökats genom bättre samarbete mellan kommunerna och hemsjukvården. SUS, primärvården och Malmö Stad har till exempel gemensamt bildat ett särskilt akutteam som åker hem till akut sjuka äldre. Tanken är att patienterna ska slippa behöva åka till akuten eller bli inlagda på sjukhus. Inom Sjöboprojektet och i Landskrona samverkar primärvård, kommun, hemsjukvård och specialistvård för att underlätta för patienterna och ge mer vård utanför sjukhusen.

  • Verksamhetsområde minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukvård har satsat på ett tätare samarbete med de 36 vårdcentraler som ingår i förvaltningen. Med stöd av särskilda minnessjuksköterskor, som tränats på Minneskliniken, kan nu vårdcentralerna bättre identifiera tidiga tecken på demens och därmed sätta in snabbare behandling.

  • Äldrevårdsmottagningar har öppnats på flera vårdcentraler runt om i Skåne. Mottagningarna ska fånga upp äldres vårdbehov på ett tidigare stadium än vad som hittills har gjorts.

  • Vårdcentralerna har blivit bättre på att svara i telefon. En sammanställning för det första kvartalet 2014 visar att majoriteten av vårdcentralerna svarar i telefon inom två timmar.

  • Vårdköerna har minskat. Den senaste statistiken (jan-april 2014) visar att Region Skåne klarade kraven för att få ta del av den statliga kömiljarden då 70 procent av patienterna som väntade på tid hos specialistläkare eller operation/behandling fick hjälp inom ramen för vårdgarantin.

  • Administrationen inom Skånevård har minskat med 15 procent.

  • Fritt wifi har införts på alla sjukhusområden i Region Skåne. Och E-journal har införts för att patienter ska kunna vara delaktiga i sin vård.

  • Första Linjen har införts som EN ingång för barn och ungdomar mellan 6 år och 18 år som har lättare problem med psykisk ohälsa. Via ett telefonsamtal kan barnen och ungdomarna direkt få hjälp av kvalificerad personal med att få tid på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisning till annan vård eller rådgivning. Första Linjen är unik i Sverige och flera andra landsting överväger nu att införa liknande modeller.

För mer information om Skånevård och arbetet på de olika förvaltningarna går det bra att kontakta någon av nedanstående personer. Se även en artikel med Skånevårds fyra förvaltningschefer på http://www.skane.se/

Kontaktpersoner:
Jonas Rastad, regiondirektör, tel 044-309 39 25
Pia Lundbom, chef Skånevård Kryh, tel 046-77 08 51
P-O Sjöblom, chef Skånevård Sund inkl Psykiatri Skåne, tel 046-77 08 01
Jan Eriksson, chef Skånevård SUS, tel 046-17 27 00
Lars Kristensson, chef Medicinsk Service, tel 040-675 30 22


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.