Skip to main content

Kultur Skåne fördelar drygt 3,2 miljoner till kulturprojekt i Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 14:30 CET

Pressmeddelande från Kultur Skåne: Utvecklingsbidrag om 2 933 tkr är fördelade till utvecklingsprojekt inom kulturområdet i Skåne. Därutöver har 300 tkr fördelats till internationellt kultursamarbete vid årets andra och sista bidragsfördelning.

Kort presentation av tre av de 33 beviljade projekten (alla projekt presenteras på hemsidan, nås via länk nedan):

LA Spokenword (180 tkr)
Landskrona Stadsbibliotek
vill i samarbete med allaktivitetshuset Plantan anordna workshops och öppna scenkvällar med spoken word för unga i Landskrona. Projektet är tvåårigt med mål att etablera en grupp unga utövare av spoken word, samarbete mellan olika scener i Landskrona och ge unga möjligheter att möta likasinnade genom samarbete med Re:Orient i Malmö.

Rigoletto – Skånska Operan i samarbete med åtta kommuner ska hitta vägar till en ung publik (175 tkr)
Skånska Operan
planerar en uppsättning av Verdis opera Rigoletto under sommaren 2012. Sammanlagt kommer 21 föreställningar att ges i 8 skånska kommuner. En särskild satsning kommer att göras för att i samarbete med kommunerna hitta nya vägar för att nå den unga publiken, bl.a. via sommarläger, konfirmationsläsare och sommararbetande ungdomar.

Horizonic – utveckling av den internationella konstscenen i Skåne (173 tkr)
Ystad Konstmuseum
. Horizonic är ett internationellt samarbets- och utställningsprojekt som inkluderar ljud, performance- och visuell konst samt en publikation med syfte att utforska ett framväxande fält inom samtida konst. Utställningen ska äga rum i fyra länder under 2012: LA Art Museum, Hveragerdi Island, Fogo Island Arts Corporation Kanada, Ystad konstmuseum Sverige och Festival les Boréales, Caen Frankrike. Horizonic är ett samarbete mellan alla deltagare med den franska organisationen ARTnord som initiativtagare och projektägare. Ystad konstmuseums medverka syftar till att bl a utveckla den internationella konstscenen i Skåne.

Kort presentation av ett av fyra projekt som beviljas bidrag för internationellt kultursamarbete:

Hip Hop Opera (80 tkr)
Teater Kapija.
Hip Hop Opera är en scenkonstföreställning som sammanför unga poeter, musiker och rappare från Palestina, Israel och Tyskland. Syftet med projektet är att ungdomar gemensamt utforskar det förflutna, nutiden och samtiden. I föreställning blandas konstformer som dans, teater, film och videokonst med berättande och musik. Föreställningens två teman är Israel-/Palestinakonflikten samt migration i vidare mening. Organisationen Heartbeat Jerusalem och Willy Brandt Center i Jerusalem erbjöd Teater Kapija  att regissera Hip Hop Opera och ansvara för den sceniska gestaltningen. Arbetet kommer att ske i Jerusalem och i teaterhuset i Abbekås. Föreställningen kommer att turnera i Palestina, Israel, Tyskland och Sverige.

Länk till information om alla beviljade ansökningar:

Utvecklingsbidrag med ansökan 1 september 2011

Internationellt kultursamarbete med ansökan 1 september 2011

Under 2011 fanns 5 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag. Vid första ansökningstillfället i våras fördelades 2 718 tkr. För att möta det höga söktrycket med många projekt av hög kvalitet, beslöt kulturnämnden vid sammanträdet den 27 oktober att omfördela 1 750  tkr. Av dessa har 1 650 tkr lagts till i potten för utvecklingsbidrag och de återstående 100 tkr i potten för internationellt kultursamarbete. Det innebar att vid andra ansökningsomgången fanns 3 932 tkr att fördela till utvecklingsbidrag.

Totalt har 600 tkr fördelats till internationellt kultursamarbete under 2011, i den andra fördelningsomgången fördelades 300 tkr.

Ansökan från Teaterrepubliken, Varitéteatern Barbès och Sommarteater på Krapperum föreslås behandlas vid kulturnämndens sammanträde den 14 december.

Till höstens ansökningsomgång inkom 84 ansökningar om utvecklingsbidrag och 8 ansökningar om bidrag till internationellt kultursamarbete på sammanlagt 13, 5 miljoner kronor.

Arbetet med att granska inkomna ansökningar har skett i samråd med en extern referensgrupp.

För frågor hänvisas till Kultur Skåne

Cecilia Langemark,  musik, teater, dans, tfn: 040 - 675 37 21

Rosi Gerlach, teater - fri scenkonst tfn: 040 - 675 37 36

Rebecka Randler, fria musikområdet, tfn: 040 - 675 36 71

Jaana Järretorp, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 24

Lena Sundgren-Brorsson, film/rörlig bild, tfn: 040 - 675 37 37

Karin Ohrt, litteratur och serier, tfn: 040 - 675 37 34

Karl Magnus Lenntorp, museer/kulturarv, tfn: 040 - 675 37 32

Ann Lundborg, folkbildning och bibliotek, tfn: 040 - 675 37 31

Bakgrund
Utgångspunkt för utvecklingsbidragen är de mål som kommer till uttryck i Kulturpolitiskt program och handlingsplan för Skåne. Barn och unga, tillgänglighet, jämställdhet och kulturell mångfald är prioriterade områden.

Utvecklingsbidragen syftar till lokal och regional kulturutveckling. Bidragen ska stimulera och stödja regionens kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för medborgare och besökare. Beviljade utvecklingsprojekt ska vara både geografiskt spridda och representera flera olika konst- och kulturformer.

Kulturnämnden vill genom utvecklingsbidragen ta vara på och synliggöra idéer till utveckling och förändring inom kulturens område.

  • Lokal kulturutveckling
    Projekten ska ha tydligt fokus på lokal kulturutveckling med ett regionalt mervärde.
  • Regional kulturutveckling
    Projekten ska ha tydligt fokus på kultur av regional betydelse samt utvecklingen inom och mellan konstarterna och kulturarvsområdet.

Syftet med bidrag för internationellt kultursamarbete är att stimulera internationellt utbyte för de professionella på kulturområdet genom att bidra till uppbyggnad och medverkan i internationella nätverk, utveckling av partnerskap för att utveckla EU-projekt samt kompetens-, metod- och erfarenhetsutbyte med parter i andra länder.

Region Skånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken.

Utvecklingsbidrag och bidrag för internationellt kultursamarbete kan sökas vid två tillfällen under året, den 1 februari och den 1 september.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Region Skånes kulturförvaltning – Kultur Skåne – initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.