Skip to main content

Kulturens positiva hälsoeffekter ska tas till vara i vården

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 13:50 CEST

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. En nyckel till fortsatt utveckling av området är ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. I september 2014 (24 respektive 26 september) behandlar därför de båda nämnderna en gemensam strategi som ska följas av en handlingsplan.

Området kultur och hälsa ska utvecklas och stärkas som ett komplement till den medicinska vården genom ökat samarbete och fortsatt kunskapsutveckling. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete, samt minska behovet av mediciner.

Ökad samverkan mellan kultur och andra samhälls-/politikområden är en av flera prioriterade strategier som kulturnämnden pekat ut i den regionala kulturplanen för att nå målet att fler personer oavsett individuella och geografiska förutsättningar ska ha tillgång till ett brett och varierat utbud samt ha möjlighet till eget skapande. Kultur ska vara en viktig del av samhällets utveckling och människors vardag.

Region Skåne har flera pågående satsningar inom kultur och hälsa-området:

Clownronden. Sjukhusclowner kommer på  schemalagda dagsbesök till barnklinikerna i Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Ystad och Landskrona.

Kultur på recept Kultur på Recept 2.0 pågår från januari 2012 till och med december 2014 och omfattar 200 patienter. Det är förlagt till Helsingborg och är ett samarbete mellan Region Skåne, Finsam Helsingborg och Helsingborgs stad.

Konst och kreativitet kan hjälpa personer med demenssjukdom till ett bättre liv. Samarbete mellan Malmö Konsthall och Minneskliniken

Definition och avgränsning av kultur och hälsa-området

Kultur ska i strategin förstås som kulturella aktiviteter och konstnärliga uttryck som musik, teater, dans, bildkonst, litteratur etcetera. Med begreppet kultur och hälsa avses kulturlivets samverkan med vård- och omsorgsområdet, hälso- och sjukvårdsområdet samt folkhälsoområdet, det vill säga kultur i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Strategin avser främst insatser som kan göras inom kulturnämndens och hälso- och sjukvårdnämndens gemensamma arbetsfält. Området benämns ofta kultur i vården och utgångspunkten är människors behov av och rätt till kultur, men också att samarbete mellan vården och kultursektorn kan ge positiva effekter för både patienter och personal inom sjukvården. Vissa patientgrupper prioriteras initialt såsom barn, äldre, personer med psykisk ohälsa och långvarig sjukdom.

Den regionala utvecklingsstrategin – en viktig utgångspunkt för samarbetet

I den regionala utvecklingsstrategin som antogs av regionfullmäktige i juni 2014, står att läsa att ”kulturen ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling” och ”detta förutsätter både att kultursektorn ges möjlighet att utvecklas och att samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden förstärks”. Vidare står det att ”kulturens positiva påverkan på vår hälsa i högre grad ska tas till vara”.

Beslut och handlingar

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på sidan inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer:

Ärende 2: SD
Ärende 6: SD

För mer information och kommentarer

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Biträdande kulturchef Mats Hallberg, Kultur Skåne - Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 675 37 52.

Sakkunnig ärende 2: Region Skånes strategi för kultur och hälsa:

Avdelningschef, Cecilia Langemark, Kultur Skåne - Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 6753 3721.

Länk till Regin Skånes strategi för kultur och hälsa 2015 -2020


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.