Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 24 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 08:45 CEST

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 24 oktober 2012 mellan klockan 13.00 och cirka 16.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

  1. Justering
  2. Regional kulturplan för Skåne 2013-2015
  3. Framställan till Kulturrådet om statliga medel för 2013 inom ramen för kultursamverkansmodellen
  4. Tidplan för framtagande av nytt fördelningssystem för studieförbunden
  5. Resursplattform för bild- och formkonsten
  6. Information. Strategi för tillgängliggörandet av regionalt producerad kultur
  7. Information. Tillgänglighet med kollektivtrafik till kulturinstitutioner
  8. Aktuell information
  9. Anmälan av delegationsbeslut
  10. Anmälan av informationshandlingar

För mer information:
Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde. Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 skickas ut tillsammans med pressmeddelandet efter sammanträdet.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 675 37 59

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg, tfn 040-675 37 22

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.