Skip to main content

Kulturnämnden vill kraftsamla kring kulturutvecklingen i Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:05 CEST

Pressmeddelande från Kultur SKåne: Beslut från Kulturnämndens sammanträde den 11 april
Claes Göran Jönsson kommenterar budgetäskandena för perioden
2007 - 2009:

- Vi vill lyfta fram kulturens roll som viktig tillväxtfaktor. En ökad andel utvecklingsmedel för strategiska satsningar är hörnpelaren i vårt förslag. Genom att utveckla regionens styrkeområden tillsammans med andra aktörer, kan vi fokusera på den utveckling som är mest relevant ur ett regionalt perspektiv.

Nämnden pekar ut kulturarv, film, bild och form, barn- och ungdomskultur som viktiga fokusområden för perioden. Genom samverkan, både resurs- och idémässig, vill nämnden utveckla och synliggöra Skåne som attraktiv och stark kulturregion. Lika viktig som Kultur Skånes roll som medfinansiär är rollen som regionalt kunskaps- och utvecklingsstöd.

Ledningen för Kultur Skåne har sedan i höstas besökt kommunerna i östra Skåne. Alla skånska kommuner kommer att besökas innan året är slut.
- Vi besöker samtliga kommuner i syfte att identifiera samarbetsprojekt och hitta bättre former för dialog. Vi kan konstatera att det är mycket på gång. Ett filmbälte håller till exempel på att utbreda sig i östra Skåne, med besöksmål på filmtemat, säger kulturchef Chris Marschall.
Länk till kulturnämndens budgetunderlag för perioden 2007-2009, se : http://www.skane.se/upload/BudgetKultur2007_09.pdf

För mer information kontakta:
Kulturnämndens ordförande Claes Göran Jönsson (s), 0730 - 77 52 30
Kulturnämndens vice ordförande Rolf Tufvesson (kd), 0705 - 17 31 04
Kulturchef Chris Marschall, 0418 - 45 45 80

Fakta om budgetprocessen inom Region Skåne:
Kulturnämnden godkänner förslag till budgetunderlag för perioden och översänder därefter underlaget till regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden har uppdraget att till regionstyrelsen inkomma med ett samlat budgetförslag för nämnderna inom sektor regional utveckling. Enligt tidplanen för budgetprocessen skall beslut om preliminär budget för Region Skåne tas i regionstyrelsen 2006-05-23, för att därefter fastställas av region-
fullmäktige 2006-06-12--13. Beslut om slutlig budget fastställs i regionfullmäktige 2006-12-11--12.

Övriga ärenden på Kulturnämndens sammanträde beslutades i enlighet med ordförandes förslag.
Länk till dagordning och handlingar: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=136106