Skip to main content

Lex Maria - anmälan om oklar ansvarsfördelning

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 14:46 CEST

Inom ambulansverksamheten i Skåne anmäls ett ärende till Socialstyrelsen för Lex Maria -bedömning.

Anmälan gäller en ambulanstransport där oklar ansvarsfördelning varit bidragande till att en läkemedelsbiverkning inte uppmärksammats omgående. I det aktuella fallet hade ett andningsdeprimerande läkemedel givits en patient med misstänkt höftfraktur.

Ansvarig sjuksköterska överlät sen observation och vård till ambulanssjukvårdare som inte uppmärksammade biverkningen omgående. Patienten tog ej skada av det inträffade men då delar av orsaken till händelsen kan tillskrivas otidsenliga arbetsrutiner finns skäl till anmälan då denna typ av systemrisk troligen finns på flera håll inom ambulanssjukvården. 

Lex Maria- anmälningar är en av Region Skånes åtgärder för att minska risken för vårdskador och öka säkerheten i vården.

För mer information:
Poul Kongstad, chefläkare Skånes prehospitala centrum. Tel: 0705934448 


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.