Skip to main content

Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:08 CET

Hälsorelaterad miljöövervakning som specifikt gäller barn är ytterst begränsad. Därför genomförde Arbets- och miljömedicinklinikerna i Skåne och Västra Götalands län 2009 ett pilotprojekt för att ta fram en metod för integrerad miljömedicinsk bedömning av barns fysiska miljö i förskolan. Projektet ingår som en del i att utveckla den regionala miljöövervakningen i Skåne.

I Skåne inbjöds samtliga kommunala och privata förskolor i kommunerna Malmö, Bromölla, Örkelljunga och Östra Göinge att delta. Av dessa deltog 219 av 281 förskolor i Malmö, 9 av 11 förskolor i Bromölla och samtliga förskolor i Örkelljunga och Östra Göinge. En web-baserad enkät med frågor rörande inomhus- och utomhusmiljön besvarades av respektive förskolas föreståndare/rektor. Tjänstemän vid Miljöförvaltningen i Malmö och vid Länsstyrelsen i Skåne län var delaktiga under planering, genomförande och rapportering.

Resultaten ger kommunerna en samlad beskrivning av barnens fysiska förskolemiljö med grundläggande uppgifter om förskolebyggnader, inomhusmiljö och den utomhusmiljö med ev. parker och grönområden som barnen har tillgång till. Rapporterna kan därför användas som ett underlag vid planeringen av den fortsatta utbyggnaden av förskolor i kommunen.

De data som tagits fram i projektet har redan bearbetas vidare av Miljöförvaltningen i Malmö, och kommer att användas för att främja en säker och hälsosam miljö för barnen i förskolorna i Malmö. Ett exempel på detta är att det under 2010 genomfördes en inventering på plats av förskolornas gårdar, med fokus på vilka olika kvalitéer varje gård har, hur stor del av gården som är grön/vegetationsklädd samt vilka ytor barnen har tillgång till.

Sammanställning av resultaten återfinns i rapporterna:
Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Malmö” samt ”Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Bromölla, Örkelljunga och Östra Göinge” på:
http://www.med.lu.se/labmedlund/amm/publicerat/rapporter

 

Kontakt
Emilie Stroh
Yrkes- & Miljöhygieniker
046-173820
emilie.stroh@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Labmedicin Skåne består av åtta verksamhetsområden: Arbets -och miljömedicin, Biobank (Region Skånes biobank), Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (Blodcentralen Skåne), Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien.