Skip to main content

Nyheter från regionala utvecklingsnämndens möte den 25 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 10:38 CEST

Denna information redogör för beslut tagna på regionala utvecklingsnämnden den 25 augusti 2017. På skane.se finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029
Region Skåne har på regeringens uppdrag upprättat en Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018-2029. Planen omfattar åtgärder för 4 442 miljoner kronor. Bra tillgänglighet är en av förutsättningarna för Skånes utveckling. Remissversionen av RTI-planen tar utgångspunkt i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 där mål om färdmedelsfördelning har beslutats, vilket innebär en omställning av dagens transportsystem mot en större andel kollektivtrafik och cykel. Planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter och det finns samsyn kring de viktigaste prioriteringarna. Förslaget ska nu skickas på remiss till kommuner, näringsliv, universitet och organisationer. (Ärende 6)

- Det är mycket glädjande och positivt att förslaget till regional infrastrukturplan innehåller stora satsningar på cykel och kollektivtrafik. Det kommer att göra Skåne grönare och göra resandet mer hållbart. Jag vill också framhålla att arbetet med att ta fram förslaget till ny plan skett i nära samarbete med kommunerna, det har varit ett intensivt och roligt arbete under våren säger Mätta Ivarsson, (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Storstadsavtal för Malmö i Sverigeförhandlingen
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har storstadsavtal för Malmö förhandlats fram. Avtalen omfattar finansiering och genomförande av kollektivtrafikobjekt i Malmö, Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 samt cykelåtgärder. Region Skåne åtar sig att ansvara för trafikeringen av kollektivtrafikobjekten samt Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 och att medfinansiera den senare med 50 miljoner kronor och sprida resenärsnytta. (Ärende 7)

- Malmö är Skånes viktigaste näringslivscentrum och tillväxtmotor. Därför måste det vara enkelt att resa på ett miljömässigt klokt sätt till och från Malmö och mellan olika målpunkter i Malmö. Nu satsar vi 295 miljoner kronor i investeringar och annat för att ytterligare förstärka kollektivtrafiken, säger Ilmar Reepalu, (S) vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Ansökan om att KrinovaMAT blir nationell pilot
Krinova lämnade i december 2016 in en ansökan till regeringen om att utveckla Krinova till en nationell arena för MAT. Regeringen har efter det fattat beslut om tre åtgärdspaket för att stärka forskning och innovation inom livsmedelssektorn, bland annat får Vinnova i uppdrag att utveckla företagsinkubatorer inom livsmedelsområdet. Krinova kommer därför att lämna in en ansökan till Vinnova om att etablera en nationell pilot med KrinovaMAT som modell. Målet är att totalt skapa 400 nya jobb årligen och 200 av dessa i Skåne. (Ärende 17)

- Detta är en spännande satsning på att utveckla livsmedelsbranschen i Skåne. Vi ska bli ett internationellt centrum för hållbar och hälsosam mat. Det handlar också om att skapa 1 200 nya jobb i Skåne och Sverige, säger Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

För mer information
Mätta Ivarsson (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden 044-309 30 29
Ilmar Reepalu (S) Vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden nås genom pressekreterare Maria Eriksson 0725- 97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.