Skip to main content

Nyheter i korthet från kulturnämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 13:47 CET

Denna information redogör kortfattat för kulturnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 14 december 2015.

Första budgeten baserad på den nya kulturplanen
Kulturnämnden beslutade om verksamhetsplan och budget för 2016 på sammanträdet den 14 december. Verksamhetsplan och budget 2016 baseras på Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2016 och utgår ifrån utvecklingsambitionerna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Kulturnämndens budget för 2016 omsluter, inklusive beräknat statsbidrag, 486,8 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har räknats upp med 1,3 % jämfört med nivån 2015. Regionbidraget från regionfullmäktige för 2016 uppgår därmed till 303,5 miljoner kronor. Statens kulturråds beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas tidigast i slutet av januari 2016. I avvaktan på beslutet har statsbidraget lagts på 2015 års nivå det vill säga 183,4 miljoner kronor. Verksamhetsplan och budget för 2016 kommer därför att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 5 februari 2016.

I samband med att regionfullmäktige tog beslut om Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019, gav fullmäktige kulturnämnden i uppdrag att se över och stärka insatserna för integration. Det är en prioriterad insats i kulturnämndens verksamhetsplan för 2016.

Kulturnämnden fördelade projektmedel ”Ung kraft”
Kulturnämnden beviljade fem aktörer medel ur bidraget ”Ung kraft”. Bidraget ger de fem aktörerna möjlighet att projektanställa unga och unga vuxna (16-25 år)för att arbeta med verksamhetsutveckling inom folkbildning, bibliotek/spel, teater, dans och musik/allmän kultur under 2016. Genom projektbidraget ”Ung kraft” vill kulturnämnden främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet.

Sammanlagt fördelar kulturnämnden 1 120 000 kronor inom bidraget ”Ung kraft” som går till Malmö Live Konserthus (230 000 kronor), Månteatern 220 000 kronor, Studiefrämjandet (70 000 kronor), Malmö Stadsbibliotek (300 000 kronor) och Skånes Dansteater (300 000 kronor).

(Ärende 2)

– Det här är ett sätt att inte bara prata om verksamhet till en målgrupp utan även att låta unga och unga vuxna bli delaktiga i utformandet av kulturaktiviteter. På så vis blir kulturen mer angelägen och relevant för målgruppen, säger Yngve Petersson (MP), tjänstgörande ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Kulturnämnden fördelade två bidrag till projekt för och med nationella minoriteter
Kulturnämnden beviljade Regionmuseet Kristianstad 460 000 kronor för projektet ”Romska lägerplatser” och Malmö Museer 215 000 kronor för projektet ”Vi är romer – möt människorna bakom myten”. Båda projekten görs tillsammans med romska grupper för att öka romernas möjligheter att behålla sin kultur och sitt språk. Projekten synliggör minoritetssamhället för majoritetssamhället och kan motverka antiziganism i samhället. 

(Ärende 7)

Kulturnämnden tog även beslut om strategiska insatser när det gäller nationella minoriteter. 

(Ärende 6)

Tilläggärende Kultur som stöd för barn på flykt
Kulturnämnden tog beslut om att avsätta 1 500 000 kronor att fördela till Kommunförbundet Skåne för att i ett samverkansprojekt med Region Skåne stimulera olika kulturinsatser inom ramen för folkbibliotekens verksamheter i Skåne, riktade till barn och deras föräldrar som är på flykt. Kulturnämnden beslutade även att kulturchefen ska återkomma med förslag på mer långsiktiga insatser för att stimulera integrationen i Skåne.

(Ärende 13, se bifogat dokument)

Beslut och handlingar
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämndens dagordning och handlingar.

Reservationer
Ärende 2: SD
Ärende 3: SD
Ärende 4: Alliansen
Ärende 13: SD

För mer information och kommentarer
Kulturnämnden, tjänstgörande ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705-15 80 38.

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Fördelning av projektmedel ”Ung kraft” sammanlagt 1 120 000 kronor till fem aktörer (ärende 2): Camilla Sjöstrand, koordinator för barn och unga, tfn 040 – 6753 746

Fördelning två bidrag sammanlagt 675 000 kronor till projekt för och med nationella minoriteter (ärende 6,7): Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv, tfn 040-675 37 62.

Ärende 13 Kultur som stöd för barn på flykt

Maria Jakobsson, avdelningschef, tfn 040 – 675 30 55

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.