Skip to main content

Nyheter i korthet från kulturnämndens sammanträde den 14 februari 2019

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 12:26 CET

Magnus Lunderquist (KD), ordförande och Cristina Glad (L), vice ordförande för Region Skånes kulturnämnd ser fram emot arbetet med prioriteringar i verksamhetsplan och budget för 2019.

Kulturnämnden har fastställt verksamhetsplan och budget för 2019

Denna information redogör kortfattat för kulturnämndens beslut i två av de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 14 februari 2019.

Nyheter i korthet:

Kulturnämnden har idag fastställt budget för 2019, som inklusive statligt bidrag på 198,7 miljoner kronor omsluter 501,4 miljoner kronor. Merparten av kulturnämndens budget fördelas i form av verksamhetsbidrag till cirka 80 verksamheter runt om i Skåne. Nämnden beslöt även att förlänga den regionala kulturplanen med ett år för att ge arbetet med nästa kulturplan bästa förutsättningar.

Kulturnämnden kommer att använda arbetsåret 2019 för att göra en genomlysning och en översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag. Arbetet med att stärka tillgänglighet till konst och kultur fortsätter, barn och unga är prioriterade. Under 2019 fokuserar kulturnämnden på stad och land-perspektivet. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att fördjupa analysarbetet utifrån de förutsättningar som kommunerna verkar i och återkomma med förslag på insatser och eventuella prioriteringar inför budget 2020. Insatserna ska bygga på en ökad samverkan med andra delar av Region Skånes verksamheter, de skånska kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och högskola.

- För oss i Alliansen så är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för att göra konst och kultur tillgängligt för alla. Vi anser fortfarande att vi har stora möjligheter att genomföra detta men vi behöver göra en genomlysning av bidragsstrukturen. I det arbetet så kommer barn och ungas tillgång till konst och kultur vara prioriterad men även stad och land-perspektivet. Alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, säger Magnus Lunderquist (KD), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Vår målsättning är att skånskt kulturliv också fortsättningsvis ska kännetecknas av nytänkande och mångfald. I Skånes kulturella infrastruktur ska det finnas utrymme för både bredd och spets. Här ska de stora institutionerna såväl som de små kulturaktörerna ges goda förutsättningar att verka, säger Cristina Glad (L), 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Fakta om kulturnämndens budget

Kulturnämndens budget inklusive statligt bidrag omfattar för 2019 sammanlagt 501,4 miljoner kronor. Huvuddelen av budgeten fördelas ut som verksamhetsbidrag inklusive pågående utvecklingsprojekt direkt till drygt 80 kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer och organisationer. Regionbidraget från regionfullmäktige till kulturnämnden är 302,7 miljoner kronor, vilket innebär en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med 2018. Det statliga anslaget är 198,7 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 1 procent jämfört med förra året. Statens kulturråd tog beslut om den statliga finansieringen den 24 januari, därför fastställer kulturnämnden verksamhetsplan och budget i februari.

Kulturnämnden gör uppehåll i utlysningar av utvecklingsbidrag 2019. Utvecklingsbidrag har tidigare kunnat sökas av professionella aktörer inom hela konst- och kulturlivet, både fria kulturaktörer och institutioner har varit målgruppen.

Syftet med utvecklingsbidragen är att professionella aktörer inom kultursektorn får testa nya konstnärliga idéer eller metoder, engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya parter så att fler människor får tillgång till Skånes kulturliv - rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med bredd och spets.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Fakta om Region Skånes verksamhetsbidrag 2019

Region Skånes kulturnämnd fördelar verksamhetsbidrag till cirka 80 aktörer i Skåne. Bidragen är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och är viktiga för att stärka den kulturella infrastrukturen.

De verksamheter som beviljas verksamhetsbidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturformer. Till bidragen kopplas bidragsvillkor som dels är gemensamma för alla bidragsmottagare, dels specifika för respektive mottagares verksamhet.
Verksamheten måste även ha stöd/bidrag från kommun och/eller stat.

Fördelning av verksamhetsbidrag
90 verksamheter sökte verksamhetsbidrag från Region Skåne för 2019.
79 av 90 ansökningar bifölls.

Några exempel:
Teater, dans och musik är det största området för verksamhetsbidrag (228 miljoner kronor), både institutioner och fria scenkonstaktörer får verksamhetsbidrag.
Därefter kommer området kulturarv (71 miljoner kronor), följt av folkbildning (30 miljoner kronor) samt området bildkonst, fotografi, arkitektur, form och design (26 miljoner kronor). Minsta området är Nationella minoriteter som får 200 000 kronor.

Kort om förlängning av innevarande kulturplan

Kulturnämnden tog den 14 februari även beslut om en förlängning av perioden för innevarande Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 så att den gäller till och med 2020. Den ekonomiska omställningen i Region Skåne kräver nytänkande och tid för reflektion. En förlängning av kulturplaneperioden skapar utrymme för analys och dialog, vilket skapar förutsättningar för en väl förankrad regional kulturplan som pekar ut satsningar och utvecklingsområden som ska prioriteras under nästa kulturplaneperiod, en period som avser åren 2021-2024.

Kulturplanen är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela statliga medel till regional kulturverksamhet inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen är en politisk reform för att öka samspelet mellan staten, regionen och kommunerna. Inom ramen för den ska Region Skåne i samverkan med de skånska kommunerna och i samråd med kulturlivet ta fram en regional kulturplan.

Reservationer

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet gällande ärende 2: "Justering av internbudget 2019 - statligt bidrag".

Beslut och handlingar

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämndens dagordning och handlingar.

För mer information och kommentarer

Region Skånes kulturnämnd
Kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist(KD) tfn 0731 – 51 42 47

Magnus.lunderquist@kristdemokraterna.se

1:e vice ordförande Cristina Glad (L) tfn 0708-16 85 70

Cristina.glad@liberalerna.se

Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Presskontakt Region Skånes kulturförvaltning: Eva Nilsson, kommunikationschef, tfn 040-675 37 22

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna på sjukhus. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 300 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.