Skip to main content

Nytt avtal för Moderna Museet Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 11:20 CEST

Nytt långsiktigt avtal har skrivits för verksamheten på Moderna Museet Malmö. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Idag den 23 maj undertecknas ett nytt avtal mellan den statliga myndigheten Moderna Museet, Malmö Stad och Region Skåne för Moderna Museet Malmö under åren 2017-2024. Genom avtalet säkrar parterna att verksamheten fortsätter att vara en erkänd och central aktör i Malmö, Skåne, Öresundsregionen och södra Sveriges konst- och kulturliv.

- Att Moderna Museet finns permanent i två delar av vårt land berikar hela Sveriges konstliv. Moderna Museets internationella inriktning känns viktigare än någonsin. Impulser utifrån är det som gör vår kultur större, säger Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet.

- I det nya avtalet är Region Skåne, myndigheten Moderna Museet och Malmö Stad överens om att skjuta till ytterligare resurser till Moderna Museet i Malmö. Det visar på ett gemensamt intresse att stärka konst- och kulturlivet i Skåne och i Malmö. Vi har en hög ambition att Moderna Museet i Malmö ska bli ett vitaliserande och samlande forum för konstnärer, kulturutövare, etablerade institutioner och det fria kulturlivet, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Att vi i Malmö och södra Sverige får tillgång till vårt gemensamma konst- och kulturarv är viktigt. Genom en långsiktig samverkan mellan Moderna Museet Malmö, Malmö Stad och Region Skåne ger vi möjligheter för en fortsatt utveckling med spännande konst, nya samtal och intressanta möten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö Stad.

Det var i december 2009 som Moderna Museet Malmö slog upp portarna vid Ola Billgrens plats i Malmö. Överenskommelsen mellan Malmö Stad, Region Skåne och den statliga myndigheten Moderna Museet gjorde detta möjligt. Den första överenskommelsen löpte under tiden 2009-2016.

Det nya avtalet, som undertecknades idag gäller från och med 1 januari 2017 till och med 2024. Avtalet undertecknades av Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad och Maria Ward (S), ordförande, Region Skånes kulturnämnd.

Ambitionen har varit hög redan från början – museet i Malmö är ett museum med hög internationell klass och en del i Moderna Museet. Huvudinriktningen för verksamheten är att tillgängliggöra Moderna Museets stora samlingar för publik i södra Sverige och Öresundsregionen och även att presentera utställningar med samtidens mest intressanta konstnärskap samt moderna klassiker.

Idag är alla tre parter överens om att Moderna Museet Malmö har utvecklats mycket väl och är en erkänd och etablerad konstaktör samt populär mötesplats. Region Skåne och Malmö Stad lät under 2015 utföra en utvärdering av Moderna Museet Malmö ur såväl ett lokalt, ett Öresundsregionalt som ett nationellt perspektiv. Utvärderingen visar en klar bild av att Moderna Museet Malmö är ett museum av internationell klass och med hög kvalitet med förutsättningar att stärka sin ställning genom ökad lokal och regional förankring samt genom att arbeta med större samtidsfokus.

Genom det nya avtalet visar parterna tydligt en samsyn kring verksamhetens syfte, inriktning, ambitionsnivå och ekonomi. Parterna slår fast att Moderna Museet idag är ett museum i två städer, Stockholm och Malmö. Moderna Museet Malmö är och ska fortsätta att vara en central aktör i Skånes, Öresundsregionens och södra Sveriges konstliv. Moderna Museet Malmös närvaro i såväl Malmö som Skåne och i södra Sverige stärker uppdraget att demokratisera och tillgängliggöra gemensamt kulturarv och samtida konst för samhällsmedborgarna.

Ekonomiskt innebär avtalet att parterna tillskjuter vardera 1 miljon kronor från 1 januari 2017.

Kort om ekonomin kring avtalet
Avtalet är åttaårigt och avser perioden 2017-2024. Ekonomiskt innebär avtalet att parterna tillskjuter vardera 1 miljon kronor från 1 januari 2017.

Region Skåne och Malmö stad ska totalt under avtalstiden årligen bidra med 8 750 000 kronor, varav 4 700 000 kronor från Malmö stad och 4 050 000 kronor från Region Skåne till Moderna Museet Malmö. Vidare upplåts fastigheten hyresfritt av Malmö stad till Moderna Museet vilket motsvarar ett värde av 5 700 000 kronor.

Det statliga bidraget till Moderna Museet Malmö utgör 6 400 000 miljoner kronor från år 2017.

Kort om utvärderingen
Region Skåne och Malmö Stad har under 2015 låtit utföra en utvärdering av Moderna Museet Malmö ur såväl ett lokalt, ett Öresundsregionalt och ett nationellt perspektiv. Utvärderingen är samlad i rapporten "Konsten att samverka – en granskning av Moderna Museet Malmö". Utvärderingen har genomförts av Kontigo AB med målsättningen att bedöma det ekonomiska och konstpolitiska utfallet av verksamheten under åren 2009-2014. Uppdraget har också varit att väga in förutsättningar, styrkor, utmaningar och utvecklingsområden.

Rapporten har utgjort underlag för de förhandlingar som Region Skåne, Malmö stad och staten haft under 2016 för att skriva fram ett nytt samarbetsavtal om fortsatt verksamhet.

För mer information om avtalet:

Lars Turesson, Administrativ chef, Moderna Museet

l.turesson@modernamuseet.se, 0708 83 89 78

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Malmö Stad

elisabeth.lundgren@malmo.se, 0766-34 29 27 

Mats Hallberg, biträdande kulturchef, Region Skåne

mats.hallberg@skane.se, 0768-87 19 73

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument