Skip to main content

Oljeolycka utanför Skånes sydkust kostar över 600 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:01 CET

Läcker 30 000 ton olja ut från en skadad oljetanker utanför Skånes sydkust blir kostnaden för samhälle och näringsliv mer än 600 milj kr. För att förbättra beredskapen har sydöstra Skåne nu tagit fram en plan för hur ett större oljeutsläpp ska hanteras.
Kostnaden framgår i en ny rapport från Räddningsverket som presenterades i Ystad på tisdagen. Rapporten har tagits fram som en del av sjösäkerhetsprojektet Baltic Master som engagerar 40 partner i sju länder, däribland Region Skåne, Sydöstra Skånes räddningstjänst, Trelleborgs och Helsingborgs kommuner. Syftet är att lyfta fram regionernas och de lokala samhällenas roll i arbetet för att höja sjösäkerheten i Östersjön.

De direkta kostnaderna för räddningsinsatser, omhändertagande av olja till havs och längs kusten uppgår till ca 205 miljoner kr enligt rapporten. Indirekta kostnader, för nedgång i turism värderas till ca 380 miljoner kr respektive fiske ca 12 miljoner kr. När det gäller turismen drabbas Ystads och Simrishamns kommuner värst.

Skador på miljön ej inräknade
- Planering av rätt beredskapsnivå kräver att vi skaffar oss en helhetsbild av alla kostnader som kan vara förenade med ett riktigt stort oljeutsläpp. Scenarioberäkningarna liksom flera utländska erfarenheter visar att inkomstbortfall inom turistnäringen ofta dominerar den totala kostnadsbilden, säger Björn Forsman på konsultföretaget SSPA som tagit fram rapporten.

Dessutom drabbas ca 150 km skyddsvärd kust i olycksscenariot. Rapporten värderar dock inte kostnaden för skadorna på miljö och ekosystem i kustbandet och till havs. Eventuell värdeminskning på fastigheter och ökat vägslitage till följd av den stora mängd oljeavfall som måste transporteras till destruktion är exempel på andra kostnader som inte finns med p.g.a. att lämpliga beräkningsmodeller saknas.

Olycksscenariot som använts innebär att ett dubbelskrovigt tankfartyg lastat med 90 000 ton rysk råolja kolliderar med ett mindre lastfartyg på ett avstånd av 10-20 nautiska mil utanför Skånes sydöstra hörn. 30 000 ton olja läcker ut varav 10 000 ton bekämpas till havs medan resten till stor del når land.

Räddningsverkets rapport bildar underlag till det fortsatta arbetet inom Baltic Master som avslutas i december 2007. Bl.a. ska ett förslag till handlingsplan för Östersjön tas fram, och en vision för sjösäkerhetsarbetet år 2020.

Ny skånsk oljeplan visar vägen
Sydskånes kommuner har en stor andel värdefulla strandområden samtidigt som den täta fartygstrafiken i det s.k. Bornholmsgattet mellan Skåne och Bornholm utgör en ständig olycksrisk. När det kinesiska fraktfartyget Fu Shan Hai kolliderade här 2003 läckte 1 200 ton olja ut. Notan för sanering och omhändertagande av utsläppet blev dyr, trots att kvantiteten olja var tämligen begränsad.

I januari 2007 färdigställde därför Sydöstra Skånes räddningstjänst en oljeplan som delvis bygger på erfarenheter från Fu Shan Hai-olyckan och som ska styra insatserna vid en eventuell oljeolycka i framtiden.
- För att stärka den svensk-danska samordningen ska den koordineringsgrupp som bildades efter olyckan titta närmare på planen under våren, berättar Eva Ljungkvist, ställföreträdande räddningschef i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Oljeplanens grundstruktur gör att den även kan anpassas till andra områden som kräver räddningsinsatser, t.ex. översvämningar och stormar/extremt väder. Inom ramen för Baltic Master ska dessutom oljeplanen fungera som gott exempel för hur andra kommuner m.fl. kan arbeta med oljeberedskapen.

Mer information

Räddningsverkets rapport:
Björn Forsman, 031-772 90 59, bjorn.forsman@sspa.se

Baltic Master:
Daniel Sköld, Region Blekinge, projektledare, 0734-40 51 48, daniel.skold@regionblekinge.se
Åse Allberg, Region Skåne, samordnare Baltic Master, 044-309 35 82, ase.allberg@skane.se

Oljeplan för sydöstra Skåne:
Eva Ljungkvist, 0709-47 79 02, eva.ljungkvist@ystad.se

Besök gärna även www.balticmaster.org

Räddningsverkets rapport, oljeplanen samt bilder och grafik för fri publicering läggs under eftermiddagen ut på pressavdelningen på www.balticmaster.org, kontakta Björn Martinsson, kommunikationsansvarig Baltic Master, 070-527 61 17, vid frågor