Skip to main content

​Omfattande handlingsplan för vuxenpsykiatrin i Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 12:42 CET

Skånevård Sund har tagit fram en handlingsplan för vuxenpsykiatrin i Skåne. Detta efter ett uppdrag från sjukvårdsnämnden Sund till följd av de brister som uppmärksammats inom psykiatrin.

Redan i våras i samband med flera uppmärksammade brister startade Psykiatri Skåne ett omfattande åtgärdsarbete, som nu har kompletterats med en handlingsplan. Särskilt fokus har varit på områdena suicid, tvångsvård, patientbemötande och tillgänglighet.

En patientsäker psykiatrisk vård i Skåne

– Målet är att patienter, anhöriga och medarbetare alltid ska känna sig trygga. Vi ska ha ett gott bemötande, hög tillgänglighet och en patientsäker psykiatrisk vård i Skåne. Nämnden kommer att följa upp handlingsplanen kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna når de mål vi har satt upp för vår verksamhet, säger Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund.

Nödvändig genomlysning

– Genomlysningen har varit nödvändigt för att lyfta fram de brister och utmaningar som psykiatri står inför. Handlingsplanen pekar på ett antal åtgärder som är nödvändiga för att förbättra vården och patientsäkerheten men det är också viktigt att dessa genomförs i samverkan med personal och brukarorganisationer.
Vi behöver fortsätta utveckla psykiatrin i Skåne, vilket vi gör nu med en budgetförstärkning, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård.

Bra förbättringsarbete pågår

– Det har funnits brister inom vuxenpsykiatrin och då främst i Malmö. Tyvärr har inte åtgärderna fått tillräckligt genomslag i verksamheten. Det ska vi ändra på nu. Samtidigt pågår mycket bra förbättringsarbete och det vill vi bli bättre på att sprida till alla enheter i Skåne, säger Björn Zackrisson, förvaltningschef Skånevård Sund.

– Vi inför arbetssätt för att bättre följa uppsatta mål och framför allt säkerställa att våra förbättringar får genomslag, Det systematiska patientsäkerhetsarbetet får en nystart med en tydligare struktur, säger Katarina Viebke, divisionschef Psykiatri Skåne.

Åtgärder följs upp och nya läggs till

I handlingsplanen följs vårens åtgärder upp och nya har lagts till. Hänsyn har också tagits till den genomlysning av psykiatrin som gjorts på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Åtgärderna har sammanställts i en 34-punktlista (finns som bilaga) och omfattar patientsäkerhet, tillgänglighet och medarbetarperspektivet. Exempel på några av åtgärderna:

  • Handlingsplan för att minska behov av tvångsåtgärder i psykiatrisk slutenvård.
  • Gemensam riktlinje för suicidriskbedömningar i hela Skåne, samt ny patientsäkerhetsorganisation.
  • Säkerställa att alla verksamhetsområden följer upp lärdomar från Lex Maria-ärenden.
  • Arbeta med Region Skånes värdgrundsord Välkomnande, Drivande, Omtanke och respekt.

För mer information kontakta:

Björn Zackrisson, förvaltningschef Sund, tel 046-77 08 01

Katarina Viebke, chef Psykiatri Skåne, tel 046-77 08 42

Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund, tel: 0768-87 11 16 

Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård, tel: 0705-17 32 86

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument