Skip to main content

Preliminära utvärderingar visar på stor nytta med projektet Akuta vårdflöden

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:41 CET

Kortare väntetider på akutmottagningarna och betydligt kortare medelvårdtider för patienter som lades in. Men också synpunkter från medarbetarna angående sen information om projektets rutiner och för lite fokus på vårdavdelningarnas arbete. Det är några resultat som framgår av de preliminära utvärderingarna som gjorts av projektet Akuta vårdflöden på Skånes universitetssjukhus (SUS).

Under veckorna 5 och 6 genomförde SUS ett projekt för att förbättra vårdflödet för patienter som sökt vård på akutmottagningarna i Malmö eller Lund. Projektet utvärderas både kvalitativt och kvantitativt. Ingen av resultatrapporterna är ännu färdigställd, men den 25 februari fick SUS en preliminär rapport av både de kvantitativa och kvalitativa resultaten.

Den kvantitativa utvärderingen bygger på uppgifter som registrerats i de patientadministrativa systemen och i de vårdplaner som användes under de två testveckorna. Uppgifterna har jämförts med medeltal för 12 veckor under slutet av 2012 och början av 2013.

Av de preliminära kvantitativa resultaten från projektveckorna framgår bland annat att:

-  sjukhuset under projektveckorna hade ett stort antal vårdplatser som inte var tillgängliga p.g.a. vinterkräksjuka

-  det därför under projektveckorna var fler överbeläggningar och utlokaliserade patienter[1] än under jämförelseperioden

-  det under projektveckorna var fler patienter som sökte vård på akutmottagningarna än under jämförelseperioden (16 % fler i Malmö, 7 % fler i Lund)

-  flera olika väntetider för patienter som sökte vård på akutmottagningarna var kortare under projektveckorna än under jämförelseperioden. Detta gäller bland annat patienternas väntetid på att få träffa en läkare (13,5 % kortare i Malmö och 15 % kortare i Lund)och väntetiden från inskrivning till inläggning (11 % kortare i Malmö och 20 % kortare i Lund).

-  medelvårdtiden var väsentligt kortare för patienter som lades in via akutmottagningarna under projektveckorna än under jämförelseveckorna (28 % kortare i Malmö och 33 % kortare i Lund).

-  patienter fick elektiv vård under projektveckorna i stort sett i samma omfattning som under jämförelseperioden.

I den kvalitativa utvärderingen har ett 40-tal medarbetare i olika verksamheter och funktioner på sjukhuset intervjuats om sina erfarenheter och reflektioner kring projektet. Enligt den första rapporten ser de flesta intervjupersonerna positivt på att sjukhusledningen tagit initiativ till projektet. Inte minst uppskattas helhetsgreppet över det akuta vårdflödet. Förbättringsmöjligheter som lyfts fram är exempelvis tidigare information om arbetssättet, att fler funktioner borde involverats i förberedelsearbetet och att mer fokus borde lagts på vårdavdelningarnas del i projektet. Den slutliga kvalitativa rapporten lämnas till sjukhusledningen den 5 mars.

Som en fortsättning på projektet Akuta vårdflöden anordnar SUS den 1 mars en arbetsdag där syftet är att ta fram förslag på rutiner, instruktioner m.m. för att göra ansvaret och arbetsfördelningen mellan akutmottagningarna och vårdavdelningarna tydligare och smidigare för patienterna. På arbetsdagen kommer representanter från många delar av sjukhusets verksamhet att delta och tanken är att förslagen sedan ska processas vidare och leda till sjukhusövergripande beslut.

Kontaktpersoner

Handläggare Johan Bergwall tel 0768-87 09 26

Sjukhuschef Jan Eriksson 0705-14 63 40


[1] Med utlokaliserad patient avses en patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.