Skip to main content

Pressinbjudan: ​Rapportsläpp med fokus på jämlik hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 13:19 CEST

Rapporterna visar på stora skillnader i tillgänglighet till vård, både inom mödra- och barnhälsovården i Skåne. Gravida med längst utbildning får fyra gånger så ofta stöd vid förlossningsrädsla som de gravida med kortast utbildning.

Välkommen på release för nya rapporter från tre av Region Skånes kunskapscentrum. Årets rapporter från Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa visar på stora skillnader i tillgänglighet till vård, både inom mödra- och barnhälsovården i Skåne. Rapporten från Kunskapscentrum migration och hälsa visar hur Region Skåne kan utveckla kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvård ur ett migrationsperspektiv.


I årets rapporter från Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa läggs särskilt fokus på föräldrastöd i grupp och här ser vi en ojämlik fördelning av stödet från hälso- och sjukvården. De senaste årens minskade deltagande i föräldragrupper ses framförallt i områden där många av familjerna har knappa socioekonomiska resurser. Rapporterna visar på stora skillnader i tillgänglighet till vård, både inom mödra- och barnhälsovården i Skåne. Gravida med längst utbildning får fyra gånger så ofta stöd vid förlossningsrädsla som de gravida med kortast utbildning.

I Sverige finns idag skillnader i vilken hälso- och sjukvård du får baserat på i vilket land du är född, men vi vet väldigt lite om orsakerna till detta. Internationellt används så kallade jämlikhetsdata för att följa upp förutsättningar för jämlik vård men få regioner/landsting följer idag upp vården ur ett migrationsperspektiv. Kunskapscentrum migration och hälsa diskuterar i årets rapport hur arbetet med kvalitetsindikatorer kan utvecklas för att säkerställa att vården är jämlik ur ett migrationsperspektiv.

Kort från rapporterna

  • Vid BVC i områden där många av barnfamiljerna har knappa socioekonomiska resurser, var det nästan en sjättedel (16 %) av barnen som gick miste om fyraårsbesöket.
  • Deltagande i mödrahälsovårdens föräldragrupper varierar mellan 10 och 90 procent mellan Skånes kommuner.
  • Deltagande i föräldragrupp mellan de BVC med minst respektive flest socioekonomiskt gynnade familjer skiljer sig med nära 60 procent.
  • Gravida med längst utbildning får fyra gånger så ofta stöd vid förlossningsrädsla som de gravida med kortast utbildning.
  • Ungefär dubbelt så stor andel av de gravida födda i Sverige får extra stöd jämfört med gravida födda utanför Europa.
  • Arbetet med jämlikhetsdata inom kvalitetsdata för hälso- och sjukvård är idag tämligen outforskat.
  • Inom flera befintliga kvalitetsregister är det möjligt att ta fram indikatorer med fokus på jämlik vård ur ett migrationsperspektiv.

När: Torsdag den 19 april kl. 14.30, presentation av rapporterna kl. 15.00 och 16.00

Var: Kunskapscentrum, Ängelholmsgatan 1 C, Malmö

Mer info om rapporterna och releasen:

Marie Köhler, enhetschef Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa, tel.040-623 94 43

Jenny Malmsten, enhetschef Kunskapscentrum migration och hälsa, tel. 0725-998041

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.