Skip to main content

Pressinformation från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 16:13 CEST

Pressmeddelande från Hälso- sjukvårdsnämndens sammanträde.
Styrningen av den skånska hälso- och sjukvården förändrades inför år 2006. Ett nytt ersättningssystem infördes som är mer prestationsinriktat än tidigare anslagsmodell, men med fortsatt beaktande av totalkostnadskontroll. Modellen innehåller en rörlig patientrelaterad ersättning och en fast ersättning. Den rörliga ersättningen utgår först vid fullgjord prestation.

Från och med år 2006 får förvaltningarna också specifika uppdrag som bland annat definierar vad respektive förvaltning skall producera uttryckt i volymer.
Uppdragen för 2006 innebar en kraftig volymökning jämfört med tidigare år. Volymökningen beräknades till cirka 6 procent jämfört med 2004 års volymer.
Uppföljningarna visar att produktionsökningen var väldigt hög under hösten 2005 och har varit fortsatt hög under januari och februari 2006. Detta är effekter av förvaltningarnas utökade uppdrag, hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar på förstärkning och utökning av verksamheter samt arbetet med att uppfylla vårdgarantin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att hemställa hos regionfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande
230 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende finansiering av volymökningar inom den regiongemensamma vården.
Reservation: m
Protokollsanteckningar: fp, kd och c
.
Mer information:
För kommentarer kontakta Ingrid Lennerwald (s) ordförande, tel 070–606 34 04 eller
Marita Sander Schale (fp), 2:e vice ordf, 070-517 31 89.
För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson
070–324 34 82.