Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 14:26 CEST

Nyheter i korthet:

Satsning på den psykiatriska vården i Skåne

Två miljoner kronor satsas för att starta en verksamhet för personer med självskadande beteende. En halv miljon kronor går till ett pilotprojekt för att stärka familjeperspektivet i vård och behandling för personer med ADHD. Ett uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att starta en specialiserad enhet för personer med posttraumatiskt stressyndrom.

Det är några av de satsningar som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om, enligt förslag i den strategiska plan för den psykiatriska vården som tagits fram under våren. Totalt satsarRegionSkåne tio miljoner kronor för att påbörja en förstärkning av den psykiatriska vården under 2012.

Ärende 5, 6, 7

Bättre och likvärdig psykiatrisk vård för ensamkommande flyktingbarn

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade säkerställa att asylsökande, ensam­kommande barn och barn i flyktingfamiljer ska få en likvärdig vård oavsett var i Skåne de bor. Mellan 2009 och 2011 kom cirka 3 300 ensamkommande barn och ungdomar till Skåne. Enligt en undersökning som Teamet för krigs- och tortyrskador gjort, visade över 90 procent av barnen symtom på posttraumatisk stress (PTSD) och en stor andel hade också självskadebeteende och självmordstendenser. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också beakta fortsatt regional satsning på kompetensutveckling för Teamet för krigs- och tortyrskador på BUP i Malmö i budgeten för 2013.

Ärende 11

Ökade anslag till andningsutrustning

Antalet personer med sömnapnésyndrom har ökat kraftigt de senaste åren. För att fler patienter snabbare ska kunna få tillgång till, eller byta ut, den kostsamma andnings­utrustningen har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat sätta till 3,5 miljoner kronor under 2012. Dessutom beslutades att framtida behov och kostnader av vård och behandling av patienter med sömnapnésyndrom ska utredas. Obehandlat sömnapnésyndrom är en stor hälsorisk, kopplat till hjärt-kärlproblem. Sömnsvårigheterna leder också till nedsatt arbetsförmåga.

Ärende 12

 

Mer information

För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m), 0705-08 32 33 eller 1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) 0705-17 32 86.

 För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson 044-309 34 82.

För mer information om de olika ärendena, besök www.skane.se under rubriken Demokrati/Sammanträden/Hälso- och sjukvårdsnämnden/Dagordning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument