Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 15:35 CEST

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 oktober 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Nyheter i korthet:

Nya patientavgifter 2013 – all hälso- och sjukvård avgiftsfri för barn upp till 18 år

Nya patientavgifter införs 1 januari 2013. Idag är besök på vårdcentral avgiftsfritt för barn upp till 18 år. Från 2013 kommer det även att bli avgiftsfritt på sjukhus och hos specialister för alla till och med 17 år. Andra förändringar är exempelvis att avgiften till akutmottagningar höjs till 400 kr. Avgiften blir 200 kr för besök efter remiss till läkare på sjukhus/specialist, till vårdcentraler där man inte är listad samt för behandling på sjukhus av annan personal än läkare. Ett stort problem inom sjukvården är patienter som struntar i att avboka besök som de inte kommer till. För att få patienter att avboka besök, tas dubbel besöksavgift ut när patient uteblir från ett besök. För uteblivna besök, där avgift egentligen inte skulle ha tagits ut, kommer patienter ändå att få betala en savgift. Ingen avgift tas ut för uteblivna besök för barn.

Ärende 9

Mestadels positivt när revisorer granskade sex områden inom hälso- och sjukvården

Tillgängligheten på akutmottagningarna i Skåne är god, med få undantag, och patienter som söker får vård i rimlig tid i förhållande till svårighetsgrad. Andra resultat som kommit fram efter revisorernas granskningar är att jourverksamheten på sjukhusen är effektiv och ändamålsenlig. När det gäller kostsamma specialläkemedel sker hanteringen på ett effektivt sätt, med patientsäkerhet och likabehandlingsprincipen i centrum och de medborgare som kan ha hjälp av kostsamma läkemedel får det. När det gäller barn- och ungdomstandvården kommer flera av de förbättringsförslag som revisorerna tagit upp att genomföras i och med att barn- och ungdomstandvården blir ett vårdval den 1 maj 2013. När det gäller avtalsupp­följning inom hälso- och sjukvården visade revisorernas granskning att den inte sker konsekvent och strukturerat utifrån övergripande prioritering. Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver i ett av yttrandena till de sex revisionsrapporterna att det redan pågår ett omfattande utvecklingsprojekt för att säkerställa en systematisk och producentneutral uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården.
Ärende 10-15

Fortsatt satsning på barn och ungas psykiska hälsa – ny form av mottagningar startas

För att underlätta för barn, ungdomar och vårdnadshavare att veta vart de ska vända sig när det gäller frågeställningar kring psykisk ohälsa startas en helt ny form av mottagningar för barn och ungdomar med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. På de fyra nya mottagningarna, som startar vid halvårsskiftet 2013, samlas kompetens inom psykisk hälsa för barn mellan 6 och 18 år. Satsningen kostar 6 miljoner under 2013. Ytterligare en miljon satsas på att skapa ”en gemensam ingång” för barn och unga med psykisk ohälsa. Exempelvis kommer det på hemsidan 1177.se att tas fram samlad information om psykisk ohälsa samt hur och var man söker vård. Satsningarna ställs mot övriga prioriteringar i kommande budget.
Ärende 18

För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m), 0705-08 32 33 eller 1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) 0705-17 32 86

För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson 044-309 34 82

För mer information om de olika ärendena, besök www.skane.se under rubriken Demokrati/Sammanträden/Hälso- och sjukvårdsnämnden/Dagordning

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument