Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 17:01 CET

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 10 december 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Nyheter i korthet: 

Hälso-och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2013

Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag är ett strategiskt dokument, som anger hur den skånska hälso- och sjukvården samt tandvården som finansieras av Region Skåne ska möte befolkningens behov. Det samlade uppdraget beskriver inriktning och omfattning samt pekar också på utmaningar och utvecklingsområden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade anta det samlade uppdraget och internbudgeten på totalt 25 491,7 miljoner kronor för 2013. Några av de prioriterade utvecklingsområdena är behovsanalys, primärvård (Hälsoval Skåne), cancer, palliativ vård (vård i livets slutskede), hälsofrämjande arbete samt barn och ungas psykiska ohälsa.

Ärende 7

Vårdval införs för allmän barn- och ungdomstandvård 1 maj 2013

Den 1 maj 2013 införs ett vårdval för allmän tandvård för barn och ungdomar 0-19 år. Tandläkare måste nu ansöka om ackreditering och bli godkända för att från den 1 maj kunna verka inom allmän barn- och ungdomstandvård, med finansiering från Region Skåne. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om de villkor som kommer att gälla för att bli ackrediterad enligt LOV, Lag om valfrihetssystem. Det nya vårdvalet innehåller samma möjlighet att välja tandläkar­mottagning som idag, men med skillnaden att man nu väljer var man vill att barn ska bli behandlade från första levnadsåret och att alla godkända vårdgivare förbinder sig att ta emot alla barn och ungdomar som är 0-19 år (till 31 dec det år man fyller 19).

Ärende 9

Satsning på mest sjuka äldre, förebyggande hälsovård och på BVC i utsatta område

Under 2013 kommer olika satsningar att göras inom vårdcentraler, barnavårdscentraler (BVC) och barnmorskemottagningar (BMM), som ingår i Hälsoval Skåne. Ett prioriterat område är de mest sjuka äldre, där man bland annat kommer att genomföra fler demensutredningar och läkemedels­genom­gångar. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade anta de så kallade ackrediteringsvillkoren för 2013, som bland annat styr ersättningen till verksamheterna. Ytterligare en satsning är hälsofrämjande arbete. Genom ökad ersättning för exempelvis för hälsosamtal och recept på fysisk aktivitet vill man öka det systematiska arbetet med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. BVC som verkar i socialt utsatta områden och arbetet med familjecentraler inom BVC och BMM kommer också att få höjd ersättning.

Ärende 10

Region Skåne tecknar överenskommelser med sju idéburna organisatione

För att utveckla samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn startas en ny form av samarbete genom ett idéburet offentligt partnerskap. Målet med partnerskapet är att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som opinionsbildare samt att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade teckna treåriga överenskommelser med sju idéburna organisationer; Stadsmissions­hälsan Skåne, sexualterapeutiska mottagningarna vid RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU Malmö, Fontänhuset i Malmö, Helsingborg, Lund och Båstad samt Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Malmö.

Ärende 18-24     

Mer information finns på
www.skane.se/iop

För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m),
0705-08 32 33 eller

1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) 0705-17 32 86

För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson 044-309 34 82

För mer information om de olika ärendena, besök www.skane.se under rubriken Demokrati/Sammanträden/Hälso- och sjukvårdsnämnden/Dagordning

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument