Skip to main content

Pressinformation från regionala tillväxtnämnden 28 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:20 CET

Nyheter i korthet från regionala tillväxtnämnden sammanträde 28 februari 2011. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/demokrati , finns sammanträdets ärendehandlingar att läsa och ladda ner i sin helhet.

Ny kunskap och innovationer för framtidens transporter (Betänkande)
Region Skåne har fått möjlighet att svara på betänkandet Mer innovation ur transportforskning SOU:2010:74 från Näringsdepartementet. Utredningen tar bl a upp statens, myndigheternas och andra aktörers ansvar och arbete kring transportforskning och innovationer. Regionala tillväxtnämnden, som har fått i uppdrag att svara, instämmer med utredaren i att framtida utmaningar kräver ny kunskap och innovationer, särskilt om transportsystemets roll i samband med förutsättningar för tillväxt och utveckling. Region Skåne ställer sig bakom förslaget att inrätta ett nytt forum för nationell transportforsknings- och innovationsarbete, en funktion som idag finns inom Vinnova. Ett annat bra förslag är att utveckla multi-diciplinära innovationsplattformar sk MIP, som inkluderar alla intressen och perspektiv inom transportom-rådets innovationssystem. Anledningen är att bättre kunna ta till vara forskningsresultat och medverka till att nya affärsidéer och företag skapas. Utredningen föreslår också en utökning av statliga anslag med 145 miljoner kr per år. Region Skåne har naturliga förutsättningar att bidra i det nationella arbetet kring transportforskning och innovationer bl a genom det nuvarande arbetet med innovationsmodeller. (Ärende 14)

Otydliga mål och för snävt fokus i statlig biogasstrategi (Remiss)
Region Skåne har fått möjlighet att svara på remissen Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi ER 2010:23 från Statens energimyndighet. Regionala tillväxtnämnden, som har fått i uppdrag att svara, anser att det behövs tydligare nationella mål för biogasutvecklingen, så att bl a näringslivet vågar satsa fullt ut på biogas-produktion. Region Skåne anser att det föreslagna produktionsmålet på 3 TWh för hela Sverige underskattar potentialen för biogasproduktion – enbart det regionala produktionsmålet för biogas-produktion i Skåne till år 2020 är på 3 TWh. Dessutom har strategin endast fokuserat på biogas från avfall, vilket är olyckligt då strategin skulle tjäna på att ha ett bredare synsätt på möjligheterna att producera biogas. Skåne antog 2010 en färdplan för biogas, som vissa delar av utredningen stöder, men som visar att Skåne har mer långtgående och ambitiösare mål för biogasproduktionen än utredningen. (Ärende 16)

Biomaster – för grönare transporter i Europa
Regionala tillväxtnämnden satsar totalt 390 000 kronor under åren 2011-2013 på medfinansiering i det europeiska projektet Biomaster. Projektet ska få fler länder att använda biometan (biogas) för transporter och ska bl a genom detta medverka till att fler anläggningar för produktion av biometan byggs. Projektet är en viktig del i genomförandet av Skånes satsning på biogas. Region Skåne medverkar i projektet tillsammans med Kommunförbundet Skåne och Lund Energi. Övriga medverkande regioner är Matspolska Region (Polen), Norfolk Country (England) och Trentino (Italien). (Ärende 17)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.