Skip to main content

Pressinformation från Regionala tillväxtnämnden - Förslag till ny transportinfrastrukturplan för Skåne sänd till regeringen

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 11:53 CET

Region Skåne har på regeringens uppdrag tagit fram en ny regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för perioden 2014-2025. Förslag till ny RTI-plan har varit på remiss fram till 1 oktober och har nu justertas utifrån inkomna synpunkter. RTI-planen antogs av Region Skånes regionala tillväxtnämnd idag och skall nu lämnas till regeringen.

-  Skåne har en flerkärning struktur, vilket innebär vissa utmaningar för infrastrukturutbyggnaden. Vi har stora behov av förbättrad infrastruktur i Skåne, och vi är dessutom på god väg att arbeta fram ett Skånepaket i samråd med trafikverket och regeringen, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden

Planförslaget omfattar 4356 miljoner kronor statliga medel för huvudsakligen investeringsåtgärder på statlig infrastruktur i Skåne. En stor andel av medlen är även avsatta för bidrag till kommunala satsningar på kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö. 500 miljoner kronor av anslaget används för medfinansiering av den nationella planen. Trafikverket är den statliga myndighet som sedan genomför planen och tilldelas de årliga anslagen för genomförandet.

-  Jag är mycket nöjd med planen, vi har jobbat hårt med att ta fram den och vi har förankrat den väl med Skånes kommuner, säger Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

-  Att Region Skåne förutsätts medfinansiera den nationella planen med 500 miljoner kronor tycker jag däremot inte är bra, fortsätter Christine Axelsson. Infrastruktur är ett statligt ansvar och dessa insatser borde fullt ut finansieras genom statsbudgeten, istället för genom förskottering från regioner eller kommuner.

Merparten av remissinstanserna anser att det är bra att Region Skåne samfinansierar järnvägsobjekt i den nationella planen, att satsningarna är viktiga för att utveckla den regionala tågtrafiken i Skåne, samt att det är kloka utgångspunkter för planen i övrigt och prioriteringen av de vägsatsningar som planen pekar ut.

-  Förutom mer traditionella satsningar på järnväg och väg, så kommer vi även att fortsätta förbättra förutsättningarna för cykling i hela regionen och verka för att en större del av resandet kan ske med cykel, säger Ewa Bertz (FP), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Region Skåne bör ta en aktiv roll som samordnare av det regionala arbetet och att stödja kommunerna i cykelfrågor. En ökad cykling har stora vinster både för förbättrad folkhälsa, tillgänglighet, hållbar utveckling och ökad samhällsnytta.

För kommentarer:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Ewa Bertz (FP)
Vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0706-03 43 39

Christine Axelsson (S)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 044-309 32 37

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument