Skip to main content

Pressinformation från Regionstyrelsen: Beslut från sammanträde den 25 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:47 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 25 april 2006. På Region Skånes webbplats,se länk i högerspalten, finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid samman­trädet utlagda.

2. Tilläggsbudget 2006 (RF)

Förslag till tilläggsbudget för 2006 föreligger.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta

- att tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden 293,8 miljoner kronor i ökat regionbidrag 2006 motsvarande 63,8 miljoner kronor för ej utnyttjade medel för vårdgaranti 2005 och 230,0 miljoner kronor för finansiering av volymökningar inom den regiongemensamma vården,

- att tilldela habiliterings- och hjälpmedelsnämnden ökat regionbidrag 2006 med 2,2 miljoner kronor för ökade internräntekostnader,

- att tilldela habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 9,0 miljoner kronor för ökat investeringsbehov,

- att tilldela regionstyrelsen 7,5 miljoner kronor i ökat regionbidrag 2006 för förtroendemannaorganisa­tionens utbildningsstöd, gruppmöten och politiska sekreterare,

- att finansiering av tilläggsbudgeten sker enligt redo­visning i bilaga 1,

- att utökat investeringsbehov om 9,0 miljoner kronor finansieras inom den av regionfullmäktige beslutade låneramen

samt att i konsekvens med ovanstående beslut fastställa reviderad resultatbudget, regionbidrag, finansieringsbudget, och balansbudget för år 2006 enligt bilagorna 2, 3 och 4.

Res: (m), (fp), (kd) och (c).

3. Information utsända handlingar - Position Skåne AB

Information om utsända handlingar i ärendet – Position Skåne AB – till regionfullmäktige. Korrigeringar är vidtagna i § 6 i bolagsordning och § 10 i aktieägaravtal i enlighet med regionstyrelsens beslut 2006‑04‑06, § 48.

Regionstyrelsens beslutade

- att lägga informationen till handlingarna.