Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 16:42 CET

Denna information redogör kortfattat för besluten i de ärenden som behandlades vid sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott den 7 februari. På Region Skånes webbplats http://skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Arbetsutskottet/Foredragningslista/Regionstyrelsens-arbetsutskott-dagordning-2013-02-27/  finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Ärende 11. Kompletterande uppgifter till Socialstyrelsen - tillsyn av vårdgivarens arbete med riskanalys mm vid Skånes Universitetssjukhus
Socialstyrelsen inkom i november månad år 2012 med en förfrågan angående patientsäkerheten på Skånes universitetssjukhus. Region Skåne lämnade en redogörelse kring ärendet i december. I mitten av februari kom Socialstyrelsen tillbaka med en begäran om ytterligare förtydligande avseende den ena av två frågeställningar.

I den kompletterande redogörelsen förtydligar Region Skåne tidigare svar angående bedömning av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av de angivna riskerna. Vidare beskrivs möjligheterna att göra olika typer av sannolikhetsbedömningar och den arbetsmodell med dispensförfarande som har använts i det aktuella ärendet. Arbetsmodellen, som innebär prövning på olika ledningsnivåer och utifrån de olika experterfarenheter som finns relaterade till dessa nivåer, beskrivs utförligt och ett antal exempel på beviljade ansökningar bifogas till redogörelsen. Avslutningsvis konstateras att Region Skåne delar Socialstyrelsens ambition om att förbättra arbetet med riskhantering och att det vore önskvärt att Socialstyrelsen deltar som dialogpartner i det fortsatta utvecklingsarbetet.
För mer information i detta ärende kontakta produktionsdirektör Lars Kristensson. Tel: 040-675 30 22

Ärende 12. Granskning av effektivisering av administrationen (rapport nr 26 - 2012)
Revisorerna har genomfört en granskning av effektiviseringen av administrationen år 2012. Granskningen omfattar koncernkontoret och regionservice. Den övergripande slutsatsen av granskningen är att koncernkontoret och regionservice kommer att nå de mål som fastställts för effektiviseringen och att förväntade effekter i huvudsak uppnås. Arbetet avseende effektiviseringen har organiserats, planerats och genomförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Målet för koncernkontoret var att spara 40 miljoner kronor och den faktiska besparingen beräknas bli 62,4 miljoner kronor.

– Det är glädjande att se att revisionen är nöjd med vårt arbete. Arbetet med att städa trappan uppifrån fortsätter. Under 2013 tar vi ytterligare ett steg med besparingar i den centrala administrationen, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande

Ärende 9. Riktlinjer för betalkort inom Region Skåne
Region Skånes nuvarande riktlinjer för betalkort fastslogs 2004. Korten har funnits med två olika betalningsansvar. Företagskortet har inneburit att Region Skåne har varit betalningsansvarig. Nu avvecklas detta kort och enbart så kallat företagsupphandlat privatkort ska förekomma. Det innebär att det är den enskilda kortinnehavaren som är ansvarig för att räkningarna betalas och utlägg i tjänsten ersätts vid redovisning av kvitton.

Ärende 14. Uppdrag åt regiondirektören med anledning av Region Skånes 15-årsjubileum
Hösten 2013 firar Region Skåne 15-årsjubileum med ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Sedan 2011 har Region Skåne även ett permanent utvecklingsmandat.  
Det finns därför anledning att belysa betydelsen av regionens tillblivelse och det mandat som regionen har fått men framförallt beskriva den utveckling som regionen genomgått sedan starten. Ett informationsmaterial kommer tas fram som belyser vad som har hänt under regionens 15 år genom att jämföra förhållandena 1998 och 2013 inom bland annat följande områden:

 • kollektivtrafik
 • infrastruktur
 • arbetsmarknad, näringsliv och tillväxt
 • forskning och utveckling
 • omvärldsbevakning och internationella kontakter
 • kultur
 • hälso- och sjukvården
 • miljö och folkhälsa
 • 150 år med landstingen – hur började det?
  Regionarkivet har i sitt arkiv dokumentation från när Kristianstads läns landsting och Malmöhus läns landsting startade sin verksamhet 1863. Med denna dokumentation som grund tar regionarkivet fram en utställning att visas i samband med regionfullmäktiges novembermöte.

  Information
  Pressekreterare Johan Folin 044-309 30 52

   

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.