Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 10 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:38 CET

Nyheter i korthet från regionstyrelsens sammanträde 10 februari 2011. I bifogat dokument finns kortfattad bakgrund och beslut i samtliga ärenden som behandlades vid sammanträdet.

På Region Skånes webbplats, www.skane.se/demokrati , finns sammanträdets ärendehandlingar att läsa och ladda ner i sin helhet.

Vision för maten i Region Skånes verksamheter antagen
I Region Skånes utvecklingsarbete är mat och livsmedel ett prioriterat område. Regionstyrelsen har nu antagit visionen ”Matlandet Skåne – en vision för Region Skånes verksamheter”. I visionen täcks ett antal områden inom mat och livsmedel in; hur Skånes roll som matregion kan utvecklas, vikten av mat och avtal som främjar miljön, matens betydelse för hälsa och tillfrisknande, och hur viktig det är att personalen har god kompetens inom matområdet. Regionstyrelsen beslutade också att anslå 420 000 kronor för att under 2011 genomföra andra delen av förstudien för en hållbar kostprocess i Region Skåne. (Ärende 33 och 34)

Fler akutvårdplatser och satsning på ungdomsmottagningar
Regionstyrelsen beviljade fem miljoner kr till att förbättra ungdomsmottagningarna i Skåne. Pengarna tas ur hälso- och sjukvårdsbudgeten för 2011, och ska användas för att uppnå samma utbud på samtliga ungdomsmottagningar i Skåne.
Regionstyrelsen godkände också investeringar vid tre skånska sjukhus om sammanlagt 35 miljoner kr under 2011-2012. Ca 15 miljoner kr går till Skånes universitetssjukhus i Lund som uppgraderar sin utrustning för skiktröntgen. Helsingborg lasarett satsar 15 miljoner kr på bland annat en ombyggnad som ger fler akutvårdplatser. Tillsammans med en redan pågående ombyggnad handlar det om totalt ett 20-tal nya platser. I Ystad görs en ombyggnad för fem miljoner kr för att skapa en ny operationssal. Salen kommer att användas till ögonoperationer. (Ärende 22 och 24)

Strategi för att stödja det handikappolitiska arbetet
För att uppnå målen i Region Skånes handikappolitiska program, Tillgänglighet för alla, har en handikappolitisk strategi för åren 2011-2016 tagits fram. Regionstyrelsen ställer sig bakom strategin som lyfter fram fem viktiga områden att fokusera på; organisation, kommunikation, samverkan, kompetensutveckling och uppföljning. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige inrättar en handikappberedning för att samordna genomförandet av det handikappolitiska programmet. Handikappberedningen föreslås få en budget 2011 på 300 000 kronor som finansieras ur regionstyrelsens anslag i tidigare beslutad budget för förtroendemannaorganisationen. (Ärende 27)

Avsiktsförklaring kring planerat rättspsykiatriskt centrum
Region Skåne planerar för ett rättspsykiatriskt centrum förlagt till Trelleborg. Det inrymmer initialvård, utbildningsverksamhet och forskning. Syftet är att det ska vara den sammanhållande enheten och kraftcentrumet för Rättspsykiatri i Skåne och även bidra till utveckling av framtida psykiatrisk vård. En avsiktsförklaring har upprättats mellan Trelleborgs kommun och Region Skåne som regionstyrelsen ställer sig bakom. (Ärende 41) Se även separat bifogat pressmeddelande.

Tydligare patientavgifter och bidrag till merkostnader för kostprodukter 
De nuvarande patientavgifterna är från 1999 och har sedan dess kompletterats med flera tilläggsbeslut. Det gör att personalen tolkar avgifterna olika. Nu ska ett helhetsbeslut tas gällande patientavgifter för att förenkla och förtydliga. Patientavgifterna föreslås förändras och gälla från 2011-04-01. Regionstyrelsen föreslår också att undgomar med glutenallergi fram till 20-årsdagen även fortsättningsvis får rätt till kostnadsreducering av kostprodukter motsvarande det statliga regelverket. Övriga beslut avseende kostbidrag upphör att gälla. Ärendet kommer att avgöras i regionfullmäktige. (Ärende 12)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.