Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2013

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 14:42 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 16 december 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se/ finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Nyheter i korthet:

  • Regionstyrelsen fattade beslut om att skicka in den regionala trafikinfrastrukturplanen för åren 2014-2025 till regeringen. Planen innehåller en långsiktig målbild för infrastrukturen i Skåne, likaså förslag på prioriteringar. Regeringen fattar beslut i frågan under våren 2014 och därefter antar Region Skåne RTI-planen genom beslut i regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för genomförandet av planen. (ärende 4)

  • Enligt den nya befolkningsprognosen för Skåne kommer antalet medborgare att öka med ungefär 100.000 fram till år 2022 då invånarantalet beräknas vara 1 369 000 personer. Under den närmaste tioårsperioden kommer också Skånes åldersstruktur att förändras, och medelåldern förväntas öka med ett halvt år. Fler unga kommer att flytta in till de stora städerna, och fler förväntas också få sitt första barn där. En fortsatt hög inflyttning till Skåne kommer att leda till ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden, kollektivtrafiken, infrastrukturen, kulturutbuden och hälso- och sjukvården. (ärende 5)

  • Regionstyrelsen öronmärker 40 miljoner kronor under 2014 i en särskild jobbsatsning för ungdomar. Insatserna ska gärna ske i samarbete med kommun, stat och näringsliv. Men då Region Skåne är Skånes största arbetsgivare är tanken också att upp emot 300 ungdomar ska kunna få praktikplats inom Region Skånes verksamheter. Regiondirektören har fått i uppdrag att genomföra jobbsatsningen. (ärende 32)

  • För att kunna bygga om och anpassa sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg till framtidens sjukvård har regionstyrelsen fattat beslut om att satsat 869 miljoner kronor till detta ändamål under 2014 och 2015. (ärende 19)

  • Upp till en miljon kronor kommer regionstyrelsen att satsa på att ännu en gång genomföra Eurovision School Contest. Tävlingen som skapades av Region Skåne inför Eurovision Song Contest (ESC) i Malmö i våras, är tänkt att omfatta 20.000 skånska och danska barn. Tävlingen utgår även denna gång från FN:s barnkonvention om barns rättigheter att uttrycka sig, men nu med fokus på miljö och hållbarhet. I maj 2014 kommer 6000 elever från skoltävlingen att sammanstråla i Köpenhamn i anslutning till en generalrepetition inför Eurovision Song Contest 2014. Skoltävlingen bekostas även av olika EU-medel. (ärende 13)

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil.

Mer information:
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument