Skip to main content

Pressinformation från Regionstyrelsens sammanträde den 9 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:31 CET

Pressmeddelande från Regionstyrelsens sammanträde 9 mars: Kort sammanfattning av regionstyrelsens beslut.
Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 mars 2006. På Region Skånes webbplats, se länk i högerspalten.

Information

1. Monika Yngvesson, direktör Regional utvecklingsledning informerade angående besök från Hamburg och Schleswig-Holstein i juli 2006.
2. Smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson informerade angående fågelinfluensan.
3. Personaldirektör Karin Bengtsson informerade kring nya riktlinjer för läkarnas jourorganisation.
4. Regionstyrelsens ordförande informerade om förhandlingar avseende Baltic Gateway.


Ärenden inom sektor regional utveckling

2.1 Motion - Låt skåningarna bestämma sin egen arbetsmarknadspolitik (RF)

Gilbert Tribo (fp) föreslår i en motion 2005‑10‑21 att regionstyrelsen ges i uppdrag att hemställa hos rege­ringen om att på försök få ta över AMS verksamhet och resurser inom Region Skånes geografiska område.

Ärendet har beretts av regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta

att motionen skall anses besvarad genom vad som anförts i styrelsens yttrande.

Reservation: (m), (fp), (kd) och (c).


2.2 Skåneundersökningen 2006

Förslag föreligger om att anslå medel för genomförande av Skåneundersökningen 2006. Den första undersökningen genomfördes 2004 och för att kunna se utveckling och förändringar i allmänhetens uppfattning behöver motsvarande undersökning genomföras med någon form av regelbundenhet.

Kostnaden för genomförande av undersökningen är beräknad till sammanlagt 1 500 000 kronor. Kostnaden föreslås delas mellan regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Ärendet har behandlats i regionala utvecklings­nämnden.

Regionstyrelsen beslutade

att anslå 750 000 kronor för Skåneundersökningen 2006,

att kostnadstäckning skall ske genom utnyttjande av regionstyrelsens anslag för oförutsett.


2.3 Revidering av regler för subvention av scenkonst­föreställningar samt arrangörsstöd (RF)

Förslag föreligger till revidering av regler för subvention av scenkonstföreställningar samt stöd till arrangörer av scenkonstföreställningar.

Ärendet har beretts av regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till revidering av regler för subvention av scenkonstföreställningar samt stöd till arrangörer av scenkonstföreställningar,

att bemyndiga kulturnämnden att vid eventuella framtida behov besluta om mindre omfattande revidering av ovanstående regler som inte är av principiell karaktär.


2.4 Remiss - Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet. Slutbetänkande (SOU 2006:3)

Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2006-03-03 till näringsdepartementet yttra sig över slutbetänkandet ”Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet” (SOU 2006:3).

Regionstyrelsen yttrade sig 2005-12-15 över delbetänkandet ”Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi” (SOU 2005:93).

Ärendet har beretts i regionala utvecklingsnämndens presidieutskott och i självstyrelseberedningen.

Regionstyrelsen beslutade

att avge föreliggande förslag till yttrande till näringsdepartementet.

Reservation: (c)

Reservation: (mp).


Ärenden inom sektor hälso- och sjukvård/tandvård

3.1 Motion - Ökad samordning i patientens intresse (RF)

Gilbert Tribo (fp) föreslår i en motion 2005‑09‑19 att regionstyrelsen hemställer hos regeringen om att på försök få ta över Försäkringskassans verksamhet avseende sjukförsäkring och rehabilitering inom Region Skånes geografiska område.

Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta

att motionen skall anses besvarad genom vad som anförts i styrelsens yttrande.

Reservation: (m), (fp), (kd) och (c).


3.2 Motion - Barn- och ungdoms­hälsovård (RF)

Katarina Erlingson (c) föreslår i en motion 2005‑10‑05 att Region Skåne startar ett projekt i samarbete med kommunerna med inriktning att åstadkomma en sam­ordnad barn- och ungdomshälsovård samt att detta blir nästa fokusområde inom ramen för Skånsk Livskraft – vård och hälsa.

Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta

att motionen skall anses besvarad genom vad som anförts i styrelsens yttrande.

Reservation: (m), (fp), (kd) och (c).


3.3 Motion - Farmaceutisk samverkan mellan sjukhus och Apoteket AB (RF)

Christer Sörliden (fp) och Åsa Holmén (fp) föreslår i en motion 2005‑11‑08 att nämnden för nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt ges i uppdrag att permanenta farmaceutisk samverkan mellan Akutcentrum på Helsingborgs lasarett och Apoteket AB samt att verka för att införa farmaceutisk samverkan även på Ängelholms sjukhus i motsvarande form som på Helsingborgs lasarett.

Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta

att motionen skall anses besvarad genom vad som anförts i styrelsens yttrande.

Reservation: (m), (fp), (kd) och (c).


3.4 Rekommendation att landstingen centralt samordnar sin vaccinupphandling

Landstingsförbundets styrelse rekommenderar att landstingen svarar för att centralt, via Stockholms läns landsting, omgående påbörja ett arbete för att samordna sin upphandling av vaccin vid normalår och fågelinfluensapandemi.

Ärendet har beretts i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade

att godkänna rekommendationen att Region Skåne deltar i samordnad upphandling av vaccin med fullmakt för Stockholms läns landsting att genomföra upphand­lingen enligt skrivelse 2005-12-09 från Sveriges kommuner och landsting,

att i övrigt godkänna och tillämpa rekommendationen enligt skrivelse 2005-12-09.


3.5 Regionavtal för södra sjukvårdsregionen

Förslag till nytt regionavtal har utarbetats av Södra Regionvårdsnämnden. Förslaget reglerar samverkan inom främst hälso- och sjukvården samt specialisttandvården mellan de fyra landstingen; Blekinge, Halland, Kronoberg och Region Skåne.

Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande förslag till regionavtal för södra sjukvårdsregionen att gälla fr o m 2006-03-01 och tills vidare.


3.6 Ny akutverksamhet vid UMAS – Infektionsklinik

Förslag föreligger att inom ramen för pågående plane­ring, projektering och upphandlingsdiskussioner av byggnation för ny akutverksamhet vid Universitetssjuk­huset MAS även införliva byggnation av ny infektions­klinik.

Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15 och av hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-02-28.

Ärendet har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna i den regionala samverkansgruppen 2006-02-20.

Regionstyrelsen beslutade, efter votering med siffrorna 8-7,

att i den fortsatta projekteringen av om- och tillbygg­nad av akutmottagningen vid Universitetssjukhuset MAS inkludera möjligheten att ta med byggnation för infektionskliniken varvid slutligt ställningstagande till fullföljande av investeringen tas senare.

Reservation: (m), (fp), (kd) och (c).


Ärenden inom sektor övrigt

- - - - - - - - - - - - - - - - -


Regionstyrelsens egna ärenden

5.1 Regionstyrelsens årsredovisning 2005 (RF)

Förslag till årsredovisning 2005 för regionstyrelsens verksamhetsområde.

Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15.

Regionstyrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till årsredovisning för regionstyrelsen år 2005,

att överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige samt föreslå fullmäktige medge att regionstyrelsen under 2006 får disponera det samlade överskottet 2003-2005 om totalt 7 522 000 kronor för förtroendemannaorganisationens utbildningsstöd, gruppmöten och politiska sekreterare.

Protokollsanteckning: (v) och (mp)

Protokollsanteckning: (m), (fp), (kd) och (c).


5.2 Laglighetsprövning KL mål 259-06 Distriktsnämn­dens Nordvästra Skåne beslut 2005-12-19, § 104 Uppdrag och volymer till Helsingborgs lasarett

Alf Larsson har överklagat Distriktnämndens i Nord­västra Skåne beslut 2005-12-19, § 104 angående Uppdrag och volymer till Helsingborgs lasarett.

Länsrätten har efter begäran om anstånd berett Region Skåne att inkomma med yttrande senast 2006-03-23.

Regionstyrelsen beslutade

att yttra sig till Länsrätten i Skåne län i enlighet med föreliggande förslag.


5.3 Laglighetsprövning KL mål 177-06 Distriktsnämndens Nordvästra Skåne beslut 2005-12-19, § 105 Uppdrag och volymer till Ängelholms sjukhus

Alf Larsson har överklagat distriktnämndens i Nordvästra Skåne beslut 2005-12-19, § 105 angående Uppdrag och volymer till Ängelholms sjukhus.

Länsrätten i Skåne län har berett Region Skåne tillfälle att inkomma med yttrande senast 2006-03-25.

Regionstyrelsen beslutade

att yttra sig till Länsrätten i Skåne län i enlighet med föreliggande förslag.


5.4 ALMI Företagspartner AB – aktieägartillskott

Förslag föreligger om ett aktieägartillskott till ALMI Företagspartner AB.

Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15.

Regionstyrelsen beslutade

att till ALMI Företagspartner AB utbetala 741 782 kr i aktieägartillskott i enlighet med överenskommelse mellan Region Skåne och ALMI Företagspartner AB,

att kostnadstäckning skall ske genom utnyttjande av regionstyrelsens anslag för oförutsett,

samt att Region Skånes utbetalning förutsätter att ALMI Företagspartner AB betalar sin del av överenskommet aktieägartillskott.


5.5 Stiftelsen Medicinhistoriska Museerna – bidrag till flyttkostnader

Anhållan föreligger från stiftelsen Medicinhistoriska Museerna i Lund och Helsingborg om ett extra bidrag på 750 000 kronor för att täcka kostnader till följd av flyttning av verksamhet från S:t Lars till lokaler inom Universitetssjukhuset i Lund.

Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15.

Regionstyrelsen beslutade

att ge stiftelsen Medicinhistoriska Museerna i Lund och Helsingborg ett extra bidrag på 750 000 kronor för att täcka kostnader för flyttning av museiverksamheten från S:t Lars till lokaler inom Universitetssjukhuset i Lund, bidraget finansieras ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov,

att, ur sitt anslag för oförutsedda behov, ställa
500 000 kronor till regiondirektörens förfogande för att täcka extra kostnader till följd av omstrukturering av Medicinhistoriska Museerna i Lund och Helsingborg.


5.6 Val som skall förrättas av regionstyrelsen Fyllnadsval

Fyllnadsval efter Christer Brandt (s), Malmö, som avsagt sig uppdraget som ersättare i Arvodesberedningen.

Regionstyrelsen beslutade

att som ersättare i Arvodesberedningen t o m 2006‑12‑31 utse:
Sten Svensson (s), Malmö.


5.7 Arvode för styrelseleda­möter i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB

Arvodesberedningen har 2006‑02‑02, § 2 överlämnat förslag till arvodering för styrelseledamöter i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB.

Regionstyrelsen beslutade

att uppdra åt Region Skånes ombud vid bolagsstämman i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB att verka för att de fasta arvodesnivåerna till ordföranden och vice ordföranden skall t o m 2006 fortsätta utgå enligt tidigare nivåer samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode skall utgå enligt gällande regler för Region Skåne.

Rikard Larsson (s), Britt-Marie Lundqvist (s) samt Douglas Roth (m) deltog inte i beslutet.

5.8 Långsiktig kompetens­uppbyggnad för ESS-S Ansökan om ekonomiskt stöd för gästprofessur

ESS-Scandinavia Consortium verkar för att den plane­rade sameuropeiska forskningsanläggningen och neu­tronkällan European Spallation Source (ESS) skall placeras i Lund i Öresundsregionen. Besluten om an­läggningens placering fattas, efter initiativ från värd­landet, i internationella förhandlingar på regeringsnivå. Anläggningen väntas bli ett nav i Europas forsknings­infrastruktur och ha stor betydelse för tillväxt, speciellt i värdlandet.

Ärendet har beretts av forskningsberedningen.

Regionstyrelsen beslutade

att, ur sitt anslag för oförutsedda kostnader, anslå 575 000 kronor för år 2006 i enlighet med förslag från Lunds universitet/ESS-Scandinavia under förutsättning att regeringen avger en avsiktsförklaring för ESS enligt förslag. Finansiering för 2007, 2008 och halva 2009 behandlas i budgetberedningen.
Reservation (v)

Reservation: (mp)


5.9 Remiss - Förslag till ändrade ägardirektiv m m för Position Skåne AB

Förslag föreligger att remittera förslag till ändrade ägardirektiv m m för Position Skåne AB till regionala utvecklingsnämnden och Kommunförbundet Skåne.

Regionstyrelsen beslutade

att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utreda de ekonomiska konsekvenserna av en överföring av den investeringsfrämjande verksamheten vid Position Skåne AB till Region Skåne i enlighet med de direktiv som lämnas i denna skrivelse,

att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att i samverkan med Kommunförbundet Skåne framlägga förslag till nytt aktieägaravtal inkl. ny fördelning av ägarbidrag för regionstyrelsens ställningstagande i april 2006

samt att remittera föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Position Skåne AB till regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade vidare

att bordlägga frågan om uppsägning av aktieägaravtalet mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne avseende Position Skåne AB. Denna fråga behandlas av regionstyrelsen i april 2006.
______________________________________________________________

För mer information, kontakta pressekreterare Karin Lindroth Renhäll, tfn: 044-13 31 17, 0703-19 31 17, e-post: karin.lindroth-renhall@skane.se