Skip to main content

Slutgiltig pressinformation regionala tillväxtnämnden

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 16:45 CET

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 2 december 2011. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati


18 miljoner kronor satsas på biogasutveckling i Skåne

Regionala tillväxtnämnden satsar totalt 18 miljoner kronor under åren 2011-2014 för att göra Skåne till den ledande biogasregionen år 2020. Satsningen innebär bland annat att Region Skåne tar ett större ansvar för att koordinera arbetet med Skånes färdplan för biogas och biogasfrågorna. Färdplanen är en skånsk kraftsamling som har en mycket positiv miljöpåverkan, med framför allt minskade koldioxidutsläpp som en effekt. En del av arbetet kommer att bestå av att samla upp och stödja idéer och innovationer som är av intresse för att arbeta vidare med biogasens utveckling och införande på marknaden. (Ärende 12)


Ny lag om kollektivtrafik

 Från den 1 januari 2012 träder en ny lag om kollektivtrafik i kraft som innebär att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Detta innebär att Region Skåne även framöver kommer att ansvara för kollektivtrafiken i regionen. Inför 2012 är ambitionen att resandet med kollektivtrafiken ska öka med 7 %. Detta ska uppnås genom att erbjuda ett utökat trafikutbud, i och med att kommersiella aktörer får tillträde till marknaden, när den nya lagen införs. Det befintliga utbudet ska finnas kvar men ska utvecklas och anpassas efter kundernas behov. Den nya lagen innebär också att det blir lättare för myndigheten att utveckla kollektivtrafikens utformning och omfattning. (Ärende 14 och 15)


Utveckling av kollektivtrafiken i nordöstra Skåne undersöks

Möjligheten att införa ett nytt kollektivtrafiksystem i form av superbussar i nordöstra Skåne ska undersökas vidare i en ny studie avRegionSkåne. Målet med studien är att visa hur man kan införa ett tilltalande kollektivtrafiksystem, som kan konkurrera med bilen, till en lägre kostnad än med järnväg. På så vis skulle det kunna bli möjligt att genomföra stora satsningar på kollektivtrafik, inom en nära framtid, även i områden där resandeunderlaget idag inte är tillräckligt stort för att kunna motivera en spårinvestering. Superbussystemet ska därför ses som en motor för starkare tillväxt i glesbefolkade delar av Skåne då det knyter ihop orter som i nuläget inte har järnväg. Supperbussarna kan därmed ses som ett högkvalitativt bussystem som kan lyfta regiontrafiken i Skåne nordost. (Ärende 16)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument