Skip to main content

Pressinformation Regionfullmäktige - Nyheter i korthet:

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:19 CET

Regionfullmäktige fattade på tisdagen beslut om en ny politisk organisation i Region Skåne
för mandatperioden 2007-2010. Den nya politiska organisationen, som syftar till effektivare
styrning av Region Skånes verksamhet och utvecklad medborgardialog, innebär bland
annat att regionfullmäktiges roll förstärks genom att fyra regionala beredningar för tillväxt
och hälsa inrättas. De fyra regionala beredningarnas roll är att företräda och bevaka medborgarnas
krav på tillgänglighet och service inom alla Region Skånes verksamhetsområden.
Dialog med kommunerna kommer att ske kring bland annat hälso- och sjukvård, folkhälsa,
trafik, infrastruktur, näringslivs- och tillväxtfrågor, kultur och miljö- och naturvårdsfrågor.
Regionstyrelsens styrning och uppföljning stärks genom att en vårdproduktionsberedning
inrättas. Beredningen skall bereda och samordna frågor som gäller styrningen av Region
Skånes egna producenter inom hälso- och sjukvården (sjukhusen utom Simrishamns sjukhus,
primärvården samt Katastrof-, ambulans- och beredskapsförvaltningen).
Distriktsnämnderna avskaffas, och hälso- och sjukvårdsnämnden tar över merparten av de
frågor distriktsnämnderna handlagt. Inom hälso- och sjukvårdsnämnden inrättas också ett
avtalsutskott och en närsjukvårdsberedning. Avtalsutskottet skall efter delegering från hälsooch
sjukvårdsnämnden besluta om avtal med privata vårdgivare. Närsjukvårdsberedningen
skall bereda frågor gällande närsjukvård. Närsjukvårdsberedningen övertar de tidigare distriktsnämndernas
roll vad gäller samverkan och samarbete med kommunerna.
Regionala utvecklingsnämnden förändras till att bli en nämnd utan samordningsuppdrag för
nämnderna inom sektorn regional utveckling. Nämnden byter namn till regional tillväxtnämnd.
Regionala tillväxtnämnden har i uppdrag att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling
och ökad sysselsättning i Skåne.
För att ta del av hela beslutsunderlaget, besök: www.skane.se/RF061128, se ärende 5.

Regionfullmäktige gav nämnden för kollektivtrafik i uppdrag att anskaffa nya regionaltåg
inom en beloppsram om 2.2 miljarder kronor och att efter utvärdering välja tågtyp, hur tågen
skall utformas och utrustas. Finansieringen av tågen skall ske genom lån, leasing eller hyra.

Regionfullmäktige fastställde skattesatsen för år 2007 vid tisdagens sammanträde. Landstingsskatten
för Region Skåne blir oförändrad nästa år, och är även 2007 10.39 kronor per
100 beskattningsbara kronor.

Ärende 4: Skattesats för år 2007
Föreligger förslag till fastställande av skattesatsen för år 2007.
I kommunallagen fastslås att om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Den slutliga budgeten
för Region Skåne kommer att fastställas av nya regionfullmäktige i december år 2006.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott 2006-11-02.
Regionstyrelsen behandlade ärendet 2006-11-13, § 181.
Regionfullmäktige beslutade:
att fastställa en oförändrad utdebitering av landstingsskatten för Region Skåne till 10,39 kronor per
skattekrona för år 2007.

Ärende 5: Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2007—2010.
Förslag föreligger till ändrad politisk organisation i Region Skåne fr o m 2007-01-01.
Beslut om ny politisk organisation ska fattas av regionfullmäktige. Enligt kommunallagens regler om
beredning ska berörda nämnder ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Samtliga nämnder har därför
beretts möjlighet att senast 2006-11-15 avge yttrande över förslag till ny politisk organisation.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott 2006-11-17.
Regionstyrelsen behandlade ärendet 2006-11-27.
Regionfullmäktige beslutade:
att fastställa ny politisk organisation för Region Skåne i enlighet med regionstyrelsens förslag 2006-
11-27 innebärande en ny roll- och ansvarsfördelning för regionstyrelsen och nämnderna,
att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för fullmäktigeberedningarna för Tillväxt och Hälsa,
att antalet ledamöter och ersättare i respektive nämnd, samt nämndspresidiernas sammansättning,
fastställs i enlighet med föreliggande förslag,
att för samtliga nämnder skall vad som sägs i avdelning III ”allmänna bestämmelser” i nuvarande
reglemente, med undantag av vad som sägs i 21 § om nämndspresidiernas sammansättning, fortsätta
att gälla som reglemente,
att beträffande tandvårdsnämnden, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden samt fastighetsnämnden
skall vad som sägs i 17-19 §§ i nuvarande reglemente, med undantag av antalet ledamöter och ersättare,
fortsätta att gälla som reglemente,
att beträffande nämnden för kollektivtrafik skall vad som sägs i 12 § i nuvarande reglemente, med
undantag från nämndens skyldighet att biträda nämnden för regional utveckling och antalet ledamöter
och ersättare samt med tillägget att nämnden har ansvar för sjukresor, fortsätta att gälla som reglemente,
att beträffande kulturnämnden skall vad som sägs i 13 § i nuvarande reglemente, med undantag av
nämndens skyldighet att biträda nämnden för regional utveckling och antalet ledamöter och ersättare,
fortsätta att gälla som reglemente,
att beträffande regionstyrelsen samt styrelsen utskott och beredningar, skall vad som sägs under
punkten 3.3 i föreliggande förslag fastställas som reglemente,
att beträffande hälso- och sjukvårdsnämnden samt dess utskott och beredningar, skall vad som sägs
under punkten 3.4 i föreliggande förslag fastställas som reglemente,
att, beträffande regionala tillväxtnämnden, skall vad som sägs under punkten 3.7 i föreliggande förslag
fastställas som reglemente,
att uppdra åt regionstyrelsen att, i enlighet med ovanstående beslut, återkomma med ett samredigerat
reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne, till regionfullmäktiges möte 2006-12-
11
samt att beslutet skall gälla fr o m 2007-01-01.
Res: (s)
Res: (v)

Ärende 6: Anskaffning av Pågatåg
Förslag föreligger om anskaffning av nya Pågatåg. Regionfullmäktige gav vid sitt möte 12-13 juni
2006 kollektivtrafiknämnden i uppdrag att under 2006 återkomma med ett beslutsunderlag som bl a
belyser den totala omfattningen av investeringen.
Regionstyrelsen har behandlat ärendet 2006-11-13, § 184.
Regionfullmäktige beslutade:
att ge nämnden för kollektivtrafik i uppdrag att anskaffa nya regionaltåg inom en beloppsram om 2,2
miljarder kronor samt att efter utvärdering välja tågtyp och hur denna skall utformas och utrustas,
att finansiering av anskaffningen skall ske genom lån, leasing eller hyra.

Ärende 7: Redovisning av ej avgjorda motioner
Redovisning från regionkansliet avseende ej avgjorda motioner.
Regionstyrelsen behandlade ärendet 2006-11-27.
Regionfullmäktige beslutade:
att lägga redovisningarna till handlingarna

Ärende 8: Avsägelser och val
Marie Weibull Kornias ledamot för moderaterna i Nordvästkretsen har i skrivelse 2006-10-20 avsagt sig
uppdraget som ledamot i regionfullmäktige,
Kenny Hjälte ersättare för vänsterpartiet i Nordvästkretsen har i skrivelse 2006-10-24 avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige,
Kenneth Sandberg ersättare för sverigedemokraterna i Mellankretsen har i skrivelse 2006-10-25 avsagt
sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige,
Lennart Pettersson ersättare för centerpartiet i Mellankretsen har i skrivelse 2006-10-26 avsagt sig
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige,
Aldo Iskra ersättare för kristdemokraterna i Sydvästkretsen I har i skrivelse 2006-11-03 avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige,
Gunnel Carlqvist, Råå (s) har i skrivelse 2006-09-28 avsagt sig uppdraget som nämndeman i Länsrätten
för migrationsmål,
Yvonne Bzorek Sörensen, Vollsjö (kd) har i skrivelse 2006-09-28 avsagt sig uppdraget som nämndeman
i Länsrätten för migrationsmål,
Carina Fechner, Furulund (s) har i skrivelse 2006-09-28 avsagt sig uppdraget som nämndeman i Länsrätten
för migrationsmål,
Inga Holgersson, Kvidinge (m) har i skrivelse 2006-10-12 avsagt sig uppdraget som nämndeman i
Länsrätten för migrationsmål.
Lars Schultz, Klågerup (s) har i skrivelse 2006-10-20 avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen,
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, ledamot för moderaterna i Nordvästkretsen har i skrivelse 2006-11-
22 avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige,
Caj-Åke Andersson, ersättare för folkpartiet i Sydostkretsen har i skrivelse 2006-11-27 avsagt sig uppdraget
som ersättare i regionfullmäktige, ledamot i Nämnd för Regional utveckling, ledamot i SydSam-
Samarbetskommitté, ledamot i Öresundskommittén och ledamot i Självstyrelseberedningen.
Regionfullmäktige beslöt
att befria Marie Weibull Kornias (m) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) från uppdragen som
ledamöter i regionfullmäktige samt Kenny Hjälte (v), Kenneth Sandberg (sd), Lennart Pettersson (c),
Aldo Iskra (kd) och Caj-Åke Andersson (fp) från uppdragen som ersättare i regionfullmäktige,
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse ny ledamot respektive nya ersättare i
regionfullmäktige,
att bevilja
•Gunnel Carlqvist, Råå (s) entledigande från uppdraget som nämndeman i Länsrätten för migrationsmål,
•Yvonne Bzorek Sörensen, Vollsjö (kd) entledigande från uppdraget som nämndeman i Länsrätten
för migrationsmål,
•Carina Fechner, Furulund (s) entledigande från uppdraget som nämndeman i Länsrätten för
migrationsmål,
•Inga Holgersson, Kvidinge (m) entledigande från uppdraget som nämndeman i Länsrätten för
migrationsmål,
•Lars Schultz, Klågerup (s) entledigande från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen,
•Caj-Åke Andersson, Sjöbo (fp) entledigande från uppdragen som ledamot i Nämnd för Regional
utveckling, ledamot i SydSam-samarbetskommitté, ledamot i Öresundskommmittén och ledamot
i Självstyrelseberedningen.
samt att förrätta val i enlighet med valberedningens förslag.

Ärende 9: Inkomna frågor till regionfullmäktiges sammanträde 2006-11-28
Vid regionfullmäktiges frågestund hade 6 frågor inkommit till fullmäktige. Regionfullmäktige beslutade
att samtliga frågor fick ställas som enkla frågor.
1. Fråga från Vilmer Andersen (v) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående
Har den nya politiska majoriteten en gemensam politisk plattform.
Jerker Swanstein (m) besvarade frågan: Det finns ett sådant dokument. Tre saker ligger
utanför överenskommelsen. Innehållet i dokumentet kommer att komma fram i olika ärenden,
som t ex i budgeten. Vi har valt att göra så att vi successivt lägger fram konkreta delar av
överenskommelsen, eftersom vi vill förankra saker och ting först.
2. Fråga från Vilmer Andersen (v) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående
Reviderade arvodesregler för Region Skånes förtroendevalda.
Jerker Swanstein (m) besvarade frågan. Höjningen av arvodena uppgår till 9% för de politiska
sekreterarna och 19 % för regionstyrelsens ordförande. De anställdas löner hanteras på
Pressinformation – Regionfullmäktige 28 november 2006 5
sedvanligt sätt i kommande avtalsrörelse. Jag har inte själv deltagit i diskussionerna i
arvodesberedningen.
3. Fråga från Christine Axelsson (s) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående
Uppgörelse om E22.
Jerker Swanstein (m) besvarade frågan. E22, precis som ESS, ligger utanför uppgörelsen
med miljöpartiet. Just nu är det inte aktuellt att diskutera finansieringen av E22:an, men vi lär
återkomma till det relativt snart. Det vi alla i alliansen och i socialdemokraterna är överens
om är att se till att E22:an blir utbyggd till motorväg. Det är en av våra absoluta ambitioner. Vi
är fullt och fast övertygade om att E22:an blir utbyggd under den här mandatperioden.
4. Fråga från Christine Axelsson (s) till regionrådet Anders Åkesson (mp) angående Uppgörelse
om E22
Anders Åkesson (mp) besvarade frågan. Frågan ligger utanför samarbetet. Därför kan jag
inte svara på frågan.
5. Fråga från Christine Axelsson (s) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående
Uppgörelse om ESS
Jerker Swanstein (m) besvarade frågan. ESS är en viktig satsning. Vi använder regionala
medel för etablerandet av ESS redan idag. Vi ställer oss inte frågande till att fortsätta att göra
det.
6. Fråga från Christine Axelsson (s) till regionrådet Anders Åkesson (mp) angående Uppgörelse
om ESS
Anders Åkesson (mp) besvarade frågan. Vi bör fortsätta finansieringen enligt det avtal vi ingått
med ESS-konsortiet. Om det blir fråga om finansiering utanför avtalet får vi tala om det
då.

Ärende 10: Interpellationer
Inga interpellationer hade inkommit till regionfullmäktiges sammanträde 2006-11-28.


För mer information, kontakta pressekreterare Karin Lindroth-Renhäll, tfn: 044 -309 31 17,
0768-87 08 45, e-post: karin.lindroth-renhall@skane.se