Skip to main content

Regeringens trafikpolitiska proposition

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:30 CET

Pressmeddelande från Skånetrafiken. Regeringen har idag offentliggjort sin trafikpolitiska proposition.
Den aviserades först våren 2005, men processen har dragit ut på tiden. Skånetrafiken ansökte i april 2004 om gemensam trafikeringsrätt över länsgränser för att kunna upphandla hela Öresundstågstrafiken. Bakom ansökan står Hallandstrafiken AB, Västtrafik AB, Länstrafiken Jönköping AB, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik samt Blekingetrafiken AB. Regeringen har inte behandlat ansökan i avvaktan på klarläggande av frågan i den aviserade trafikpolitiska propositionen.

Syftet med vår ansökan är
att kunna vidareutveckla Öresundstågssystemet för ökat resande inom länen och över länsgränserna samt
att effektivisera tågtrafiken.
Hur vill vi genomföra det?

Genom att övriga län kommer med i ett gemensamt prissystem som utvecklas med Skånetaxa/Öresundstaxa som förebild, men med ny teknik.
Genom upphandling av trafiken i konkurrens om pris och kvalitet.
Upphandling av Öresundstågstrafiken pågår sedan december 2004.

Vilken vägledning ger den nu lagda propositionen inför Regeringens behandling av vår ansökan?
Enligt propositionen vill man stärka kollektivtrafiken, underlätta pendling över länsgränserna, verka för samordning av biljettpriser och samverkan mellan olika trafikslag. Trafikhuvudmännen ska utarbeta långsiktiga och strategiska planer.

Skånetrafiken som tillsammans med övriga trafikhuvudmän utarbetat strategiska planer som kan förverkliga de mål som anges i propositionen kan konstatera vi inte får förverkliga dem. SJ AB:s behåller sin ensamrätt för den långväga trafiken och förhindrar möjligheten att utveckla tågsystemet till fullo.

– Skånetrafiken gratulerar Norrland men beklagar att Regeringen värnar om sitt eget bolag, dvs SJ AB i stället för att tillsammans med kommuner och landsting, genom sina trafikhuvudmän, ta ansvar för att utveckla kollektivtrafiken, säger Bo Nilsson, ordförande i Nämnden för kollektivtrafik, Region Skåne.

För mer information kontakta:
Gösta Ahlberg
Trafikdirektör
Tel. 070-609 86 10