Skip to main content

Region Skåne överklagar Arbetsmiljö-verkets vitesföreläggande

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:43 CET

Region Skåne överklagar idag Arbetsmiljöverkets rekordstora vitesföreläggande kring arbetsmiljön på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund till förvaltningsrätten.

– Vi överklagar eftersom vi ser väsentliga brister i Arbetsmiljöverkets utredning. Även om det finns en arbetsmiljöproblematik anser vi inte att situationen på akutmottagningen är så allvarlig att det motiverar ett vitesbelopp av den här storleken, säger Jonas Rastad, regiondirektör i Region Skåne.

Grunden för överklagandet

I Arbetsmiljöverkets beslut framgår att Region Skåne ska vidta åtgärder för att anpassa arbetsbelastningen för medarbetarna på akutmottagningen i Lund så att arbetsbelastningen inte medför risk för ohälsa. Arbetsmiljöverket anser också att sjukhusets vidtagna åtgärder märkbart ska förbättra arbetsmiljöförhållanden när det gäller medarbetarnas möjligheter att följa verksamhetens riktlinjer och att patient omhändertagandet kan ske utan risk för hög psykisk belastning hos berörd personal.

– Skånes universitetssjukhus har redan igångsatt en rad åtgärder, på både kort och lång sikt, för att förbättra patient omhändertagandet och arbetsmiljön vid akutmottagningen i Lund. Detta borde Arbetsmiljöverket beaktat, säger Jonas Rastad. Vi tycker också att delar av föreläggandet är så oprecist formulerade att det är svårt och till del omöjligt att avgöra på vilket sätt föreläggandet ska uppfyllas.

I sin skrivelse till förvaltningsrätten har Region Skåne identifierat en rad brister i Arbetsmiljöverkets utredning:

* Region Skåne anser inte att Arbetsmiljöverket tar hänsyn till att det ligger i akutverksamhetens natur att arbetsbelastningen varierar mycket över tiden. Arbetet kräver stort mått av flexibilitet hos medarbetarna och måste löpande anpassas efter den rådande situationen. 

* Arbetsmiljöverket hävdar att det skett en kraftig ökning av antalet sökande patienter till akutmottagningen och att det därför råder en oacceptabel obalans mellan akutmottagningens faktiska uppdrag och de personalresurser som finns att tillgå. Statistik visar emellertid att antalet patienter ökat marginellt (1,3 procent) mellan 2011 och 2012.

* Arbetsmiljöverkets observation av arbetsmiljön borde gjorts vid mer än ett tillfälle eftersom arbetsbelastningen på akutmottagningen varierar över tid. Anmärkningsvärt är också att Arbetsmiljöverkets observation uppvisar en kontrollerad, välorganiserad och välfungerande arbetsplats där var och en vet vad den ska göra. Trots detta drar Arbetsmiljöverket långt gående slutsatser kring nödvändigheten i arbetsmiljöns omedelbara upprustning.

– Vi önskar understryka att gott samarbete med Arbetsmiljöverket gynnas av faktagranskning och opartiskhet i sak samt måttfullhet i personliga uttalandena, avslutar Jonas Rastad.

Kontakt

Jonas Rastad, regiondirektör Region Skåne, tel 044-309 39 25


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument