Skip to main content

Region Skåne redovisar fortsatta krafttag mot överbeläggningar i svar till Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 14:35 CET

Region Skåne bedriver ett intensivt arbete, både ute på sjukhusen och centralt, för att minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Socialstyrelsen har begärt en redogörelse av antalet överbeläggningar under 2012 och vad Region Skåne gör när de uppsatta målen inte nås. I svaret till Socialstyrelsen redovisar Region Skåne flera åtgärder som ska leda till färre överbeläggningar. Parallellt kommer patientsäkerheten noggrant att följas för att garantera alla patienter en säker vård.

Tack vare ett flertal insatser ute på sjukhusen kan Region Skåne redovisa förhållandevis låga nivåer för överbeläggning och utlokalisering av patienter. Nivåerna kan förstås ytterligare förbättras varför arbetet fortsätter, såväl centralt som ute i verksamheten. Detta redovisar idag regiondirektören i ett svar till Socialstyrelsen.

Region Skåne har idag ett välutvecklat IT-stöd för att kontinuerligt följa såväl överbeläggning som utlokaliserade patienter. Även om antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter för de tre akutsjukhusen under 2012 i många fall låg över de nivåer som Region Skåne ställt upp noterades en nedåtgående trend.

Idag pågår ett mycket aktivt arbete ute på samtliga skånska sjukhus för att åtgärda situationen. Även på regionövergripande nivå görs flera åtgärder för att underlätta sjukhusens arbete. Inför 2013 noteras bland annat följande åtgärder.

  • Ökat fokus på förbättrade akutprocesser på samtliga akutsjukhus.
  • Regionövergripande analys av patientströmmarna till akutmottagningarna för att förstå dessa och styra patienterna till rätt vårdnivå.
  • Ökade resurser för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) för att minska belastningen på sjukhusen.
  • Fortsatta satsningar tillsammans med kommunerna på förbättringar i vården av äldre.
  • Fortsatt utveckling av IT-stöd för att följa överbeläggningar och utlokaliserade patienter på samtliga sjukhus.
  • Målrelaterad ersättning till sjukhusen som uppnår Region Skånes målnivåer.
  • Målrelaterad ersättning för att stimulera effektivare vårdprocesser.

Bakgrunden till det svar som nu skickas in är att Socialstyrelsen 2011-12-15 begärde en redovisning från Region Skåne över antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter under 2012 på Skånes universitetssjukhus (SUS), Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Helsingborgs lasarett. Socialstyrelsen begärde också en redogörelse över vad som görs när Region Skåne inte uppnår sina egna uppsatta målvärden.

Information
Lars Kristensson, produktionsdirektör 040-675 30 22
Sven Oredsson, medicinsk rådgivare 040-675 30 59


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.