Skip to main content

Region Skånes kulturnämnd stärker integration med kultur

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 11:39 CET

Region Skånes kulturnämnd har tagit beslut om bidrag på 300 000 kronor till Unga Teatern/Malmö Stadsteater för projektet Drömmar. Bidraget är ett av flera som ingår i kulturnämndens satsningar för att underlätta integration, både på kort och lång sikt. Under det senaste året har kulturnämnden satsat drygt 5 miljoner kronor som stöd till kommuner, kulturaktörer och folkbildningen som verkar för att möta samhällets utmaningar.

- Bidraget är ett av flera som ingår i kulturnämndens satsningar för att underlätta integration, både på kort och lång sikt.Det är ett viktigt projekt med syfte att satsa vidare på att nå fler målgrupper med betydelsefulla kulturinsatser, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Drömmar är ett angeläget projekt där barns berättelser, utifrån en för oss obeskrivlig situation, är utgångspunkten. Det är en föreställning som är till gagn för barn som upplevt hemska saker men också för oss andra - barn som vuxna - som lever i den trygga skånska världen, säger Yngve Petersson (MP), 1:e vice ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Skåne spelar fortfarande en central roll i mottagandet av människor på flykt och integration av nyanlända. Kulturnämnden antar utmaningen genom att välja olika sätt att stimulera kommunerna i samverkan och det professionella kulturlivet i samarbete med den idéburna sektorn och folkbildningen för att utveckla metoder, verksamheter och aktiviteter.


Exempel på stora insatser under det senaste året:

  • fördelning av 1,5 miljoner kronor till de skånska kommunernas folkbibliotek för att de ska utveckla en bredd med olika aktiviteter runt om i de skånska kommunerna.
  • två utlysningar om sammanlagt 1,7 miljoner kronor, varav en utlysning på 700 000 kronor riktad till kommuner i samverkan för att utveckla metoder och verksamhet med hjälp av konst och kultur och därmed stärka integrationsprocesser, samt en utlysning på 1 miljon kronor som riktad till professionella kulturlivets organisationer som i samarbeten med föreningar från folkbildning eller idéburen sektor avser att göra insatser för asylsökande och nyanlända barns och ungas möte med konst och kultur.

Kort om projektet Drömmar
Unga Teatern använder sig av väl beprövade metoder som gör barnen delaktiga och medskapande. I projektet kommer dramapedagoger och en illustratör att hålla en serie workshops för barnen i samarbete med IM ”Barn i väntan”. Olika personer i teaterns konstnärliga team involveras i arbetet med barnen. En dramaturg skapar ett manus ur workshopmaterialet som på så sätt utgör grunden till produktionsarbetet. Barnen fortsätter följa det konstnärliga arbetet som aktiva medlemmar i en referensgrupp som påverkar repetitions-processen.

IMs aktivitetsgrupp ”Barn i väntan” ansvarar för barngruppen och ser till att de är trygga i projektet. Rätt språkkompetens kommer att engageras i projektet utifrån det behov som finns. En beredskap finns för att barn och familjer som får sitt asylbeslut kan behöva avsluta sitt deltagande i projektet och nya deltagare involveras efter projektstart.

Produktionen som arbetas fram kommer att finnas i Unga Teaterns repertoar under säsongen 2017-2018. Information och marknadsföring kommer att spridas, förutom genom de upparbetade kanaler som Unga Teatern har, även särskilt till skolor och klasser med nyanlända barn i Malmö och resten av Skåne.

Projektet Drömmar erbjuder en grupp asylsökande och nyanlända barn ett tryggt sammanhang var deras medverkan och kreativitet tas på allvar. Unga Teatern kan skapa förutsättningar för ett möte med konstnärlig verksamhet av hög kvalitet som både ser den deltagande individen och har kapacitet att sprida deltagarnas berättelser till fler barn i Skåne.

Läs mer om satsningar på konst och kultur för att underlätta integration

Beslut och handlingar
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. 

Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats.

För mer information och kommentarer
Kulturnämnden ordförande Maria Ward (S) tfn 0725-99 97 14

Kulturnämnden 1:e vice ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705-15 80 38

Socialdemokraterna i Skåne Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.