Skip to main content

Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 12:03 CEST

Pressmeddelande från Kultur Skåne
För att strategiskt kunna utveckla bildkonst-området har Kultur Skåne tillsammans med Malmö Stad påbörjat arbetet med att utarbeta en samlad regional handlingsplan. Planen ska vara färdig i början av 2006. Projektet drivs i nära samarbete mellan konstnärer och ansvariga kulturpolitiker.

Projektets huvudmål är att bättre ta tillvara regionens samlade kompetenser inom bildkonstsektorn för att stärka ett livaktigt konstliv och stimulera kulturellt företagande både för konstnärerna själva och de binäringar som är kopplade till konsten.

Bakgrund
En utgångspunkt är att bildkonsten idag inte lätt låter sig avgränsas eller definieras. Den söker sig nya uttrycksformer och förekommer i skiftande sammanhang. Gränsdragningen till andra konstområden är otydlig och kommer att förbli så. Det utbildas allt fler konstnärer. Mångfalden av olika konstnärliga uttryck och utställningssammanhang har ökat. Tidigare har konsten i huvudsak varit objektsbaserad. Idag arbetar konstnärer allt mer i sociala sammanhang.

Samtidskonsten är ofta upplevelse- eller idébaserad eller utgår från kreativa processer. Bildkonstområdet har också många aktörer som arbetar med delvis olika utgångspunkter. Offentliga intressesfärer konvergerar tidvis med en kommersiell galleriverksamhet. Stora delar av bildkonstsektorn är beroende av offentliga stödformer.

Många bildkonstnärer och konstförmedlare har en prekär arbetssituation och svårt att försörja sig. De offentliga trygghetssystemen har inte anpassats till det kulturella entreprenörskapet.

Det ovan beskrivna successiva ”scenskiftet” har inte tillräckligt tydligt artikulerats och satt avtryck i den kulturpolitiska verkligheten.

Den process som nu tar sin början i Skåne är en plattform för ett långsiktigt förändringsarbete och kommer att beröra metoder för bättre resursutnyttjande, kommunikation och nätverk inom bildkonsten.

Som rådgivare till projektet har ambassadör Carl Tham knutits. Carl Tham är ordförande i Konstnärsnämnden.

Arbetet bedrivs av en projektgrupp med representanter för Kultur Skåne, Malmö Stad samt samverkansgruppen för konstnärer. Gruppen representerar IKK, KRO, Konstfrämjandet och Konstnärscentrum Syd. Jane Nilsson är projektledare på uppdrag av Kultur Skåne.

Arbetet rapporteras till en styrgrupp bestående av:
Pelle Svensson, ordf. Malmö Kulturnämnd.
Claes-Göran Jönsson, ordf. Reg Skånes Kulturnämnd
Rolf Tufvesson, v.ordf. Reg Skånes Kulturnämnd
Stefan Lindhe, v. ordf. Malmö Kulturnämnd
Bengt Hall, Kulturdirektör Malmö
Chris Marschall, Kulturchef Skåne
Irene Trotzig, KRO
Ola Gustafsson, IKK
Bo Nordström, utvecklingschef Malmö Stad är sekreterare.

För kartläggning, förankring och idéarbete ska fyra fokus/referensgrupper skapas i regionen.

Till dessa grupper kommer bland annat företrädare för konstinstitutioner, skolor, konstnärer, gallerier, AF Kultur och näringsliv att inbjudas. Teman som kommer att diskuteras är bl a kulturellt företagande, internationalisering, offentliga stödformer, publiken och samtidskonsten, konsten som kreativ resurs i samhällsutvecklingen.

Kontakt och information
Ring projektledare Jane Nilsson
telefon 0705-34 44 24