Skip to main content

Regional strategi för att utveckla kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 12:35 CET

Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Idag beslutade Region Skånes kulturnämnd om den gemensamma, regionala strategin för kulturella och kreativa näringar som den regionala tillväxtnämnden tagit beslut om. Den betonar såväl insatser för att skapa goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar i Skåne, som initiativ och åtgärder för att stärka och främja aktörer inom näringarna.

– För att Region Skåne ska kunna bidra till en hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna behöver vi inta ett kulturperspektiv såväl som ett näringslivsperspektiv på frågan. För mig som kulturpolitiker är det viktigt att utveckla kulturens kärna och balansera detta gentemotkulturens nyttoaspekter på andra samhällsområden, säger Yngve Petersson, ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

För Region Skåne handlar det om att skapa förutsättningar för en hållbar regional tillväxt. Med en starkare skattebas kan Region Skåne upprätthålla hög service gentemot regionens invånare. Utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Skåne ska bidra till att både kulturliv och näringsliv utvecklas och kan attrahera kvalificerad arbetskraft för att Skåne ska nå visionen om att bli Europas mest innovativa region 2020.

Nästa steg blir att utifrån strategin utveckla en handlingsplan som de båda nämnderna tillsammans med de skånska kommunerna tar fram under 2013.

– Vi bygger vidare på de satsningar som sattes igång 2012. Jag ser fram emot en fortsatt nära samverkan med kommunerna i arbetet med att skapa goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar i Skåne, säger Yngve Petersson, ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Läs strategin och information om satsningarna som genomfördes under 2012 via följande länk.

KUR satsar 1 miljon på Region Skånes utveckling av bibliotek som kulturhus

Statens kulturråds styrelse (KUR) beslutade vid sammanträdet den 30 januari 2013 att tilldela Region Skåne en miljon kronor för utveckling av bibliotek som kulturhus, bedömningen är att satsningen är särskilt positiv för att öka medborgarnas tillgänglighet till kultur.

Den statliga medfinansieringen till regional kulturverksamhet i Skåne för 2013 inom ramen för kultursamverkansmodellen blir totalt 178 980 000 kronor. Region Skånes kulturnämnd fördelade i december, i väntan på KUR:s beslut, statsbidraget i budgeten utifrån samma nivå som gällt 2012 det vill säga 176,9 miljoner kronor. Kulturnämnden bekräftade fördelningen på sammanträdet den 6 februari och förutom att fördela en miljon kronor till bibliotek som kulturhus, beslutade kulturnämnden att återstoden, 1 080 000 kronor, tillförs anslaget ”Utvecklingsmedel till nämndens förfogande” för senare fördelning.

Övriga beslut

Med anledning av att Statens kulturråds beslut om statsbidrag 2013 inom ramen för kultursamverkansmodellen kom den 1 februari, blev ärendet ”Statsbidrag 2013 – justering av internbudget 2013” tillagt till dagordningen. Ärendet finns nu publicerat på hemsidan och nås vi länken nedan.

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordningen och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på Protokoll - Region Skåne  inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer:
Ärende 6: SD
Ärende 7: SD

För mer information och kommentarer

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille, Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 6753 387

Presskontakt: Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg Kultur Skåne, tfn 040-675 37 22

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.