Skip to main content

Regionala tillväxtnämnden ställer sig bakom Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:33 CEST

Pressinformation från Regionala tillväxtnämnden
Ansvarskommitténs slutbetänkande är positivt och framåtsyftande, skriver Region Skåne i sitt yttrande. Särskilt positivt är att försöksverksamheten i Region Skåne och Västra Götaland föreslås upphöra och mandatet permanentas. Vidare ställer sig Region Skåne bakom förslaget att bilda regionkommuner i hela landet efter den modell som Ansvarskommittén har föreslagit i sitt betänkande.

En av grundstenarna i Ansvarskommitténs förslag är att införa folkvalda regionkommuner med egen beskattningsrätt i hela landet. Detta välkomnas av Region Skåne som, tillsammans med Västra Götalandsregionen, sedan 1999 på försök har haft mandatet att företräda och hålla samman utvecklingsarbetet i sina regioner. I Skåne har arbetet drivits utifrån ett helhetsperspektivoch byggt på ett nära samarbete med de skånska kommunerna. Resultatet har blivit en attraktiv region med ökad tillväxt som lockar fler personer att flytta hit. Vilket i sin tur resulterar i ett större skatteunderlag för att återinvestera och utveckla regionen med bättre hälso- och sjukvård och väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.

I det regionala utvecklingsarbetet är samarbetet med grannregionerna mycket betydelsefullt. Det stundtals tröga arbetet med att integrera arbetsmarknaden i Öresund och möjligheterna till att pendla mellan länderna, hade inte kommit så här långt om det endast hade bedrivits från statlig nivå.

– För oss i Öresundsregionen är det nära samarbetet mellan Själland och Skåne en av de viktigaste faktorerna till utveckling, säger Pia Kinhult, ordförande Regionala tillväxtnämnden (m). Regionförsöket har gjort detta arbete enklare och effektivare. Det borde även andra gränsregioner i Sverige kunna ha nytta av.

Region Skåne vill därför ta ett större ansvar för statliga uppgifter som har en tydlig regional logik, exempelvis frågor som rör arbetsmarknad samt miljö och infrastruktur.

– Det finns en självklar koppling mellan den goda utvecklingen i Skåne och väl utbyggd infrastruktur för väg- och järnvägstrafik, säger Christine Axelsson, regionråd, (s), därför är ett större regionalt ansvar för planeringen av infrastrukturen välkommet. Lokala och regionala bedömningar måste få slå igenom på investeringar i väg och järnväg.

BESLUT
Regionala tillväxtnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att i huvudsak bejaka Ansvarskommitténs slutbetänkande och till kommittén överlämna föreliggande förslag till remissyttrande.

Läs mer om Region Skånes yttrande på www.skane.se/regionalsjalvstyrelse

Följ Ansvarskommitténs arbete på www.sou.gov.se/ansvar och www.regeringen.se/ansvarskommitten

Region Skåne kommer att behandla yttrandet till Ansvarskommitténs betänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 augusti, Regionstyrelsens sammanträde den 29 augusti samt på Regionfullmäktiges sammanträde den 25 september 2007.

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet

*
Informationsärenden
o Evenemang - avrapportering
o Öresundsorganisationer - lägesrapport
o ”Januaribolaget”
o Beredningar för tillväxt och hälsa - avrapportering
*
Yttrande – sammanhållet regionalt inriktingsunderlag för Skåne inför planeringsperioden 2010-2019
*
Wireless Valley
*
Intressebevakning
*
Destinationsutveckling och marknadsföring av Skåne – satsning på lågprisflyg

Mer information
För mer information kring de ärenden som behandlats av RTN går det bra att nå ordförande Pia Kinhult på telefon 0730-53 31 29 eller politisk sekreterare David Stenegard på telefon 0768-87 03 97.


För kommentarer om Ansvarskommitténs slutbetänkande går det även bra att ta kontakt med regionråd Christine Axelsson på telefon 0703-47 51 71 eller politisk sekreterare Mattias Olsson på telefon
044-309 33 98.

För övrig information kontakta RTN:s sekreterare Leif Olofsson på telefon 044-309 31 66, eller kommunikatör Karin Swensson, på telefon 044-309 32 09.