Skip to main content

Så upplever skåningarna Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2014 11:27 CET

Hur uppfattar skåningarna Region Skåne? Det har en undersökning kallad Skåneenkäten försökt ge svar på. Bland frågeställningarna har varit hur mycket skåningarna vet om och hur de uppfattar Region Skåne. Dessutom har frågorna handlat om hur det är att bo och leva i Skåne.

För att kunna få svar på dessa frågor infördes under senhösten 2013 en medborgarundersökning kallad Skåneenkäten, som genomförs återkommande som en telefonenkät av CMA Research i Linköping. Rapporten i sin helhet bifogas pressmeddelandet.

Skåningarna trivs i Skåne
Undersökningen visar att medborgarna i mycket stor utsträckning trivs med att leva och bo i Skåne. Detta stärker bilden från medborgardialogerna om Skånes utveckling som hölls under våren 2013 samt från tidigare undersökningar.

Skåningarna behöver kunskap för att kunna påverka
Kännedomen om Region Skånes ansvarsområden varierar dock kraftigt och kunskapen om vilka politiska partier som styr Skåne är svag.
- Resultaten ger stöd för att insatserna behöver stärkas för att öka medborgarnas kunskaper. Därmed skapas möjligheter för skåningarna att få inflytande över sin vardag, säger Karin Olsson Lindström (FP), som är ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne.
- Detta bekräftar också de intryck vi har fått, när våra ledamöter i beredningarna har träffat medborgare på sommarens festivaler och marknader, besökt bibliotek runtom i Skåne under hösten och samtalat med gymnasieungdomar, fortsätter Karin Olsson Lindström.

Skåningarna vill kunna påverka
Mer än hälften av de tillfrågade säger sig vara intresserade av politik och var femte skåning kan tänka sig att representera ett parti i ett val. Mer än hälften av de som svarat tycker att politikerna tar till sig medborgarnas synpunkter. Men samtidigt tycker man att möjligheterna att påverka är begränsade, i synnerhet när besluten fattas långt från medborgarna.
Fyra av fem tillfrågade tycker att det är viktigt att medborgare deltar i samtal om hur våra gemensamma resurser används.
- Det innebär att det finns en mycket stor potential för att fortsätta utveckla medborgardialogen, avslutar Stefan Malmberg (S), 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne.

Mer information
Karin Olsson Lindström, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne, Tel 044-309 34 04, 0705-13 34 04, karin.olsson-lindstrom@folkpartiet.se

Rickard Wendel, ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne, Tel 070-768 07 07, rickard@wendel.se

Bo Thunell, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordöstra Skåne, Tel 044-309 32 85, 0705-34 43 45, bo.thunell@skane.se

Marie Holmstedt, ordförande i beredningen för medborgardialog i nordvästra Skåne, Tel 0768-93 09 87, marie.holmstedt@moderat.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.