Skip to main content

Samarbete ska förbättra för cancerpatienter

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 11:25 CEST

I nordöstra Skåne samarbetar Försäkringskassan, Centralsjukhuset Kristianstad och Primärvården Skåne kring cancersjuka för att öka tryggheten för individen under sjukskrivningsperioden och underlätta rehabiliteringen.

Inom DISA (Diagnosgrupp I SAmarbete) utvecklas samarbete och arbetssätt kring personer med tumörsjukdom, och/eller sjukdom som är en konsekvens av tumörsjukdom. Samarbetsparter är Försäkringskassan, Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och KVH/Fenix, som är ett specialistteam för onkologisk rehabilitering inom Region Skånes primärvård.

Målet är att individerna ska erbjudas bästa möjliga stöd för att så långt som möjligt kunna stanna kvar i arbete, och/eller återfå arbetsförmåga efter rehabilitering. För att kunna uppnå detta ska Försäkringskassan, CSK och KVH/Fenix förbättra och utveckla metoder och arbetssätt kring mötesrutiner och kontaktvägar sinsemellan.

– För att vi ska kunna ge bästa stöd och trygghet i sjukskrivningsprocessen krävs ett väl fungerande samspel med våra partners, i synnerhet med sjukvården. Därför känns DISA så positivt för oss, säger Rose-Marie Gunnarsson, områdeschef Försäkringskassan.

– Vi är glada och stolta att som första sjukhus i Sverige kunna erbjuda denna hjälp till våra patienter och det blir en viktig del i vår strävan att erbjuda vård av absolut högsta kvalitet, säger Johan Cosmo, biträdande sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad.

För att på bästa sätt stödja individerna och möta dem individuellt utifrån diagnos och situation är det på Försäkringskassan två personliga handläggare som ansvarar för handläggningen av alla sjukfall som beror på tumörsjukdomar. På CSK finns en kontaktsjuksköterska, som är stödperson åt samtliga sjukskrivna cancerpatienter.

Ömsesidig kunskapsöverföring kommer att ges mellan de samverkande parterna för att öka förståelsen och kunskapen kring varandras arbetsområden. För Försäkringskassans handläggare har utbildning påbörjats kring tumörsjukdomar, behandlingsmetoder och rehabilitering.

Inom DISA kommer de tre samarbetsparterna bland annat att pröva att tillsammans med den sjukskrivne göra en gemensam rehabiliteringsplan samt erbjuda gemensamma informationsinsatser till arbetsgivare och anhöriga.

– Viktigt med DISA är att vi satsar på kunskapsöverföring mellan oss samarbetsparter och utvecklar vårt arbetssätt. Genom att lära av varandra blir vi bättre på att sätta individen i centrum, och möjligheterna ökar för att erbjuda rehabilitering som hjälper patienten tillbaka till vardags- och yrkesliv, säger Rut Flensmarck, kurator/teamsamordnare vid KVH/Fenix.

De fördelar i samverkan och arbetssätt som projektet ger kommer allteftersom att implementeras i det ordinarie arbetet hos de medverkande parterna och kommer även att kunna användas i andra sammanhang och för andra diagnosgrupper.

Fakta
DISA är ett tvåårigt metodutvecklingsprojekt som startade i maj 2012. Det finansieras av Samordningsförbundet Skåne Nordost, och omfattar fem kommuner i nordöstra Skåne: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby och Östra Göinge.

De personer som omfattas av projektet har nedsatt arbetsförmåga till följd av tumörsjukdom och/eller till följd av annan diagnos/sjukdom som är en konsekvens av tumörsjukdom.

Kontakt
För mer information vänligen kontakta

Rose-Marie Gunnarsson
, områdeschef Försäkringskassan Kristianstad-Ystad,
tele 010-119 74 20
Johan Cosmo, biträdande sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 18 12
Rut Flensmarck, kurator/teamsamordnare KVH/Fenix, tel 044-309 27 57

Presskontakt
Camilla Lindgren, Försäkringskassan, tel 010-118 69 60
Margareta Svalner, Centralsjukhuset Kristianstad, tel 044-309 26 35

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument