Skip to main content

Satsningar på Skånes hamnar bra för hela Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:18 CET

Pressmeddelande från Region Skåne
Skåne är en av Skandinaviens viktigaste hamnregioner med transportstråk för gods- och passagerartransporter till och från norra Europa. Den 31 januari träffade Region Skåne tillsammans med skånska hamnrepresentanter Bengt-Owe Birgersson som utreder de svenska hamnarnas framtida roll på uppdrag av regeringen.

Statens förhandlare i hamnfrågor Bengt-Owe Birgersson befinner sig på rundresa och besöker Skåne den 30 januari – 1 februari. Den 31 januari träffade han bl.a. Region Skåne, Länsstyrelsen, och lokala hamnrepresentanter för att informera sig om de skånska hamnarnas verksamhet och dess betydelse.

Skånebesöket är en del i arbetet med den nationella hamnstrategi som regeringen har beställt. Birgersson ska ge förslag till hur de svenska hamnarnas samlade infrastruktur och resurser kan utnyttjas mer effektivt. I uppdraget ingår att identifiera hamnar av strategisk betydelse och föreslå regeringen vilka hamnar som ska ges prioritet när det gäller statligt finansierad infrastruktur. Regeringen kommer därefter att avgöra vilka hamnar som ska ges prioritet.

- Skåne är redan idag ett transportnav för hela Skandinavien och hamnstrategin blir därmed ytterst viktig för den fortsatta utvecklingen i Skåne. Region Skåne har ambitionen att ytterligare utveckla Skåne till ett modernt logistikcentrum med tillväxt och nya arbetstillfällen som följd. Bl.a. det geografiska läget och en stor marknad i Öresundsregionen gör Skåne till en naturlig plats för sådana satsningar, säger Pia Kinhult, regionråd.

Region Skåne har en samordnande roll i planeringen av den framtida infrastrukturen i Skåne. Hamnarna är av central betydelse i denna planering eftersom de är viktiga både regionalt, nationellt och internationellt. En stor del av gods- och passagerartransporterna till och från Skåne är transittrafik som betjänar hela den norra delen av Skandinavien. Att transporter och infrastruktur fungerar väl i Skåne är därför ett riksintresse.

- Vi behöver satsa på effektiva, säkra och miljövänliga transport- och infrastrukturlösningar i anslutning till de skånska hamnarna. Det ger en gynnsam utveckling i Skåne samtidigt som det är bra hela Sverige, säger Mats Petersson, ansvarig för infrastrukturfrågor vid Region Skåne.

De fyra hamnarna som besöks i Skåne är Malmö-Köpenhamn, Trelleborg, Helsingborg och Ystad. Resultatet av hamnstrategiarbetet ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2007.

Bengt-Owe Birgersson har tidigare lett den s.k. Godstransportdelegationen, ett organ med experter och företrädare från näringsliv och myndigheter som bl.a. har gett underlag till riksdagens transportpolitiska beslut 2002 och 2006.

Fakta/Skånska hamnar
De skånska hamnarna hanterar mer än 25 miljoner ton gods om året och är centrum för en intensiv passagerartrafik till grannländerna med över 10 miljoner passagerare om året. Trelleborg är Sveriges största hamn för lastbilstransporter, varav en stor del är transittrafik till platser norr om Skåne. Hamnarna är också viktiga aktörer i det regionala näringslivet, t.ex. sysselsätter Malmö Copenhagen Port ca 460 personer och har en årsomsättning på 650 miljoner kr.

Mer information
Pia Kinhult, regionråd, 0730-53 31 29, pia.kinhult@skane.se
Mats Petersson, ansvarig för infrastrukturfrågor, Region Skåne, 044-309 33 01, mats.petersson@skane.se
Nils Eric Svensson, näringslivsutvecklare, Region Skåne, 040-623 97 33,
nils-eric.svensson@skane.se