Skip to main content

Sex miljoner ska bidra till en bättre tandhälsa

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 11:00 CEST

Åtta olika forskningsprojekt får dela på sex miljoner kronor när Region Skåne delar ut pengar till forskning inom odontologi. En studie kring vilken form av tandreglering som ger bäst resultat tillhör dem som får pengar, så också en studie i hur man förebygger och behandlar rotkaries hos äldre.

Samarbetsorganet Odontologisk forskning i Region Skåne (OFRS) har som mål att bidra till att lösa ohälsoproblem och identifiera faktorer som leder till ökad hälsa och förbättrad patientsäkerhet. Enligt en WHO-rapport från 2004 är sjukdomarna i munhålan det fjärde dyraste tillståndet att behandla i västvärlden.

Stora vinster för patienter och samhälle

Den svenska tandvårdens organisation ger unika möjligheter till patientnära klinisk forskning. Genom samverkan mellan offentlig och privat tandvård samt Odontologiska fakulteten, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad finns det goda förutsättningar för Region Skåne att kunna bedriva högklassig odontologisk forskning.

– Vinsterna av sådan forskning kan bli stora för såväl patienter som samhälle och bidra till att den orala hälsan, folkhälsan och livskvalitet långsiktigt förbättras, säger Pia Bagewitz, ordförande i OFRS och chef för enheten för tandvårdsstyrning

– Genom dessa forskningsprojekt så satsas det på att hitta nya och verksamma behandlingsmetoder, för såväl barn och ungdom som för de äldre. Denna forskningssatsning är också angelägen utifrån ett regionalt perspektiv säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Forskningsplan för minskad ohälsa

Tilldelningen av forskningsmedel beslutas årligen av ledningsgruppen inom OFRS enligt en forskningsplan. Målet med planen är att minska förekomsten av oral ohälsa hos olika grupper i befolkningen och att identifiera bra behandlingar för äldre samt barn och ungdomar.

Samband mellan orala sjukdomar och allmänhälsan kommer också att bli föremål för studier då man sett att det finns kopplingar mellan oral hälsa och bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och reumatologiska sjukdomar.

För 2014 har det beslutats om tilldelning av forskningsmedel för åtta olika forskningsprojekt:

*  Tandläkare Dan Ericson, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Prevention och behandling av initial rotkaries hos äldre i Skåne.

Särskilt hos äldre individer sker ibland mycket snabb utveckling av karies på en blottlagd rotyta (rotkaries). Tilläggsbehandling med en särskild fluorberedning (silver diamine fluorid, SDF) har i försök visats ge god effekt efter bara en enstaka applikation årligen.

Syftet med detta projekt är att utvärdera behandlingsmetoden bland omvårdnadsberoende äldre i Skåne. Projektet avses öka vård- och livskvalitet hos äldre. Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 600.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Gunilla Klingberg, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Preoperativ analgetika för postoperativ smärtlindring vid oralkirurgiska ingrepp på barn och ungdom.

Projektet ska utvärdera om smärtlindrande medicinering som ges redan före oralkirurgiska ingrepp på barn och ungdom, kan förebygga smärta i efterförloppet av det kirurgiska ingreppet. Detta kan leda till att minska risken för tandvårdsrädsla och bidra till oral hälsa och livskvalitet. Tandvårdsrädsla medför såväl lidande för patient, som stora kostnader för tandvården.

I studien undersöks om man kan använda vanlig analgetika för att på ett enkelt, kostnadseffektivt och säkert sätt kan undvika smärta efter tandbehandling.

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 600.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Ann Wennerberg, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Identifiering av riskfaktorer för misslyckande med implantatbehandling.

Behandling med implantat är ofta framgångsrikt och leder då till ökad livskvalitet för patienten. Syftet med denna studie är att kartlägga riskfaktorer för att komplikationer uppkommer och att behandlingen då ibland misslyckas. Genom att identifiera riskfaktorer ges bättre möjlighet att anpassa behandlingen för varje specifik patient.

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 1.000.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Liselotte Björnsson, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Tandregleringsbehandling av ungdomar med trångställning och displacerade tänder. Från ett kliniskt, patientens och samhällets perspektiv.

Det är vanligt att barn och ungdom behandlas med tandreglering vid trångställda och felställda tänder. Omkring en tredjedel av en årskull får tandreglering till en genomsnittlig kostnad av 30.000 SEK. Kunskapsunderlaget är dock otillräckligt för att veta vilken metod som ger bäst behandlingsresultat och som är mest kostnadseffektiv. I denna studie jämförs två olika metoder med fast tandställning (en ny och en konventionell metod).

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 600.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Gunnel Svensäter, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Nya Biomarkörer för Tandvården.

Det finns idag inga tillförlitliga metoder för att identifiera de patienter som löper ökad risk för att drabbas av omfattande förlust av mjukvävnad och käkben vid egna tänder eller tandimplantat. Syftet med detta projekt är att utveckla nya biomarkörer som på ett säkert sätt kan förutsäga risken för allvarlig vävnadsförlust. Om patienter med ökad sjukdomsrisk tidigt kan identifieras så kan prevention och behandling riktas speciellt till dessa patienter.

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 1.000.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Thomas List, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för En ny webbaserad smärtskola i allmäntandvården för ungdomar med ansiktssmärta.

Ansiktssmärta förekommer hos 5-10% av ungdomar i befolkningen och dessa riskerar att utveckla ett kroniskt smärttillstånd som vuxna.  Smärtan drabbar oftast flickor. Detta projekt ska utvärdera behandlingseffekten av en web-baserad smärtskola (web-S). Smärtskolan inriktas mot orsakerna till smärtan och omfattar information, rådgivning, avspänningsövningar, rörelseträning och stresshantering. Om studien visar att web-S är en effektiv behandlingsform finns stora vinster att göra både för individ och för samhällsekonomi. 

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 1.000.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Sigvard Åkerman, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Malmö familjestudie, tandvårdsdelen.

Projektet utgör en del av Malmö familjestudie (Malmö Off-spring Study, MOS) och genomförs i samarbete med Universitetssjukhuset i Malmö. Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga hur folksjukdomar ärvs och viken betydelse bakteriefloran har för allmänhälsan. Tandvårdsdelen av detta projekt ska kartlägga hur olika biomarkörer, som exempelvis bakterier, i saliven kan bidra till att tidigt spåra sjukdomsutveckling i munnen men också avseende allmänsjukdomar.

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 1.000.000 SEK för år 2014.

*  Tandläkare Jonas Becktor, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, projektansvarig för Bisfosfonat orsakad käkbensnekros i Region Skåne.

En allvarlig komplikation vid behandling med läkemedlet bisfosfonat är uppkomsten av så kallad bisfosfonat orsakad käkbensnekros (BON). Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av BON i Region Skåne för att kunna beräkna vårdbehovet för denna patientgrupp.  Avsikten är också att utreda vilken behandling som är mest effektiv för denna utsatta patientgrupp.

Forskningsprojektets tilldelade forskningsmedel uppgår till 200.000 SEK för år 2014.

Mer information och kommentarer:

Anders Åkesson (MP), ordförande tandvårdsutskott Region Skåne, 044–309 32 86.

Pia Bagewitz, ordförande i OFRS och chef för Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne, 044–309 30 17.

Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig i Region Skåne, 044–309 35 29.


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.