Skip to main content

Sjukhusen kraftsamlar under sommaren

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 11:29 CEST

För att såväl bofasta skåningar som turister ska få bästa möjliga vård i sommar, har Region Skåne tagit fram en plan för hur vården ska organiseras under sommarperioden. Sjukhusen kommer vid behov att samarbeta för att utnyttja resurserna på bästa möjliga vis.

Under sommaren ökar belastningen på den skånska sjukvården. Det beror på att den ordinarie personalen har semester och det i vissa yrkesgrupper är svårt att rekrytera tillräckligt med vikarier. Erfarenheter från tidigare somrar visar att vården fungerar bättre om sjukhusen i förväg planerar för samarbete. Hur samarbetet ska gå till har nu fastställts i en plan för samordning av sjukvården som gäller under perioden 10 juni till 1 september. Det handlar framförallt om hur sjukhusen kan avlasta varandra inom olika medicinska områden samt var patienterna ska vårdas.

Akuta patienter prioriteras
Antalet vårdplatser inom den somatiska vården är under sommarperioden den 10 juni till den 1 september färre än under året i övrigt. För att kunna ge en god och patientsäker vård kommer under sommaren två grupper av patienter att prioriteras; akut och/eller livshotande sjukdomar och de som befinner sig i livets slutskede.

– Det yttersta syftet med den gemensamma planeringen inför sommarperioden är att säkerställa en god patientsäkerhet för skåningarna och våra besökare, säger Rolf Ohrlander ansvarig för beredskapsfrågor i Region Skåne.

De sjukhus som bedöms kommer att vara mest belastade är Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett. Vid behov hålls dagligen regionala konferenser för att hantera vårdplatssituationen.

Extra resurser vid behov
Varje sjukhus har en plan för hur man ska hantera en tillfälligt ökad belastning, till exempel vid en större trafikolycka eller annat större inflöde på sjukhus.  Därefter hanteras situationen genom samarbete inom Region Skåne. Dessutom kan också möjlighet finnas att ta resurser i utnyttjande hos sjukhusen i Halland, Blekinge och Kronoberg samt vid Köpenhamns sjukvårdsorganisation, Region Hovedstaden, i enlighet med Region Skånes normala rutiner för samarbete över gränser.

Primärvården om det inte är akut
Viktigt för allmänheten att komma ihåg, är att de allra flesta vårdcentraler har öppet som vanligt under sommaren. Den som har lindrigare besvär bör alltså söka till primärvården. Naturligtvis fungerar telefonrådgivningen 1177 som vanligt hela sommaren. Den som behöver kvalificerad akutsjukvård kan naturligtvis söka sjukhusens akutmottagningar. Är tillståndet livshotande är det telefonnummer 112 som gäller.

För mer information:

Rolf Ohrlander, ansvarig för beredskapsfrågor i Region Skåne. Tel: 070-597 77 33

Jan Eriksson, förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård. Tel: 070-514 63 40. (Obs! Tillgänglig efter kl 17 måndag den 10 juni)

Pia Lundbom, förvaltningschef Skånevård Kryh. Tel: 040-675 30 67

PO Sjöblom, förvaltningschef Skånevård Sund. Tel: 044-309 34 85

Pressjouren Tel: 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.