Skip to main content

Skåne – en tillväxtregion med stora utmaningar

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:46 CET

Skåne är en tillväxtregion som samtidigt har stora utmaningar. Det visar den rapport som Region Skåne idag publicerar om omvandlingen av Skånes näringslivsstruktur. Skåne har halkat efter de två övriga storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland inom tillverkningsindustrin, medan den skånska tillväxten är god inom distributions- och producenttjänster.

I rapporten Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne konstateras att den pågående strukturomvandlingen inneburit att Sveriges samlade ekonomiska aktivitet koncentreras i allt högre grad till de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Skåne kan karaktäriseras som en tillväxtregion, men samtidigt en region med utmaningar. Sedan mitten av 80-talet har Skåne ökat sin andel av Sveriges befolkning och även andelen av landets samlade sysselsättning. Däremot har inte Skånes andel av BNP ökat.

Styrka inom distributions- och produktionstjänster
Skåne har haft en stark tillväxt inom distributions- och producenttjänster. Tillväxten i distributionsbranschen beror mycket på att Skåne är en transitregion. Tillväxten inom producenttjänster förklaras av en relativt stark koncentration av forsknings- och kunskapsintensiva företag inom områden som läkemedel samt informations- och kommunikationsteknik. Inom dessa branscher har Skåne haft en tillväxt på samma nivå och även något över den i de andra två storstadsregionerna.

För tillverkningsindustrin är bilden en annan. Där har Skåne på övergripande nivå haft en lägre produktivitetsutveckling än i Stockholm och Västra Götaland. Detta är den enskilt viktigaste förklaringen till att Skåne haft en lägre ekonomisk tillväxt under längre tid. Skånes tillverkningsindustri är mer arbetsintensiv och mindre kunskapsintensiv än i de övriga storstadsregionerna.

Trots att industrin har minskat sin andel av den samlade sysselsättningen svarar den för betydande ekonomiska värden. Den skånska tillverkningsindustrin, som har sin bas i livsmedels-, maskin-, kemi- och förpackningsindustri, står för 20 procent av Skånes bruttoregionprodukt (BRP).

Värdefullt för beslut om insatser
Den här typen av analyser är av stort värde för Region Skånes och andra aktörers strategiska arbete för att stärka tillväxten och utvecklingen i Skåne.

– Genom att beskriva de lite längre utvecklingslinjerna kan vi bättre fånga in var Skånes styrkor finns och vilka utmaningar vi har. Det är en förutsättning för att kunna formulera och initiera strategiska insatser för att skapa bra förutsättningar för näringslivets konkurrenskraft, säger Pontus Lindberg, ordförande i Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne

.– Det är en del av vårt uppdrag att stärka utvecklingen i hela näringslivet. Tillverkningsindustrin är en del av Skånes basnäring och kommer att fortsätta vara det länge. Visst finns det utmaningar, men vi ska också komma ihåg att vi har en lång rad av mycket dynamiska och utvecklingsdrivna industriföretag i Skåne. Det måste vi ta fasta på, säger Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef i Region Skåne. 

För mer information, kontakta
Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden, Region Skåne, telefon 0708-53 33 96
Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef Region Skåne, telefon 040-675 35 16
Anders Axelsson, analytiker Region Skåne, 040-675 34 09

Rapporten finns att hämta under "Resurslänkar" nedan.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.