Skip to main content

Skåne passerar 1,3 miljoner invånare 2016

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 10:39 CET

Skånes befolkning förväntas öka med 8,4 procent eller 106 000 invånare under de närmaste tio åren. Det slås fast i Region Skånes befolkningsprognos för Skåne till år 2022. År 2016 förväntas Skåne passera 1,3 miljoner invånare.

Befolkningsökningen består av både nyfödda barn och nyinflyttade personer. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna som föddes runt 1990 upp i åldrar där fruktsamheten är hög. I kombination med en relativt stor inflyttning bidrar detta till att det kommer att födas förhållandevis många barn i Skåne. Antalet personer som avlider förväntas att vara ungefär lika från år till år under prognosperioden.

-  Under den närmaste tioårsperioden kommer Skånes åldersstruktur att förändras ganska markant, trots att medelåldern endast förväntas öka med mindre än ett halvt år, berättar Simon Sköld, demograf på Region Skåne. Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern förväntas att öka till följd av det ökade barnafödandet. Samtidigt lämnar de stora barnkullarna som föddes runt 1990 gymnasiet och denna minskning kommer att fortsätta.

Antalet personer i arbetsför ålder förväntas öka, delvis på grund av inflyttningen. Samtidigt ökar dock försörjningskvoten, då ökningen av unga och äldre är ännu större. Antalet personer i åldersgruppen 65-79 år kommer enligt prognosen att bli knappt 20 procent fler år 2022 jämfört med idag.

-  Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de stora städerna, samt större demografiska skillnader mellan stad och land, säger Simon Sköld. Detta leder till att Skånes tre största städer Malmö, Helsingborg och Lund förväntas öka sin procentuella andel av Skånes födda barn under prognosperioden, samtidigt som städernas andel av Skånes äldre förväntas minska.

I slutet av prognosperioden förväntas folkmängden öka i så gott som alla skånska kommuner. År 2022 förväntas Skåne ha 1 369 559 invånare jämfört med dagens 1 263 088 invånare

Region Skånes befolkningsprognos för åren 2013-2022 antogs av regionstyrelsen den 16 december.

För mer information kontakta

Simon Sköld
Samhällsanalytiker, befolkningsprognos
Region Skåne
040-675 31 36


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.