Skip to main content

​Skåne ska vara en öppen och innovativ region för film och rörlig bild

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 11:47 CET

Så lyder visionen när Region Skåne tar ett helhetsgrepp för att stärka utvecklingen av området film och rörlig bild. Region Skånes kulturnämnd och den regionala utvecklingsnämnden har tagit fram en gemensam strategi för film och rörlig bild i Skåne. Kulturnämnden antog strategin den 12 mars. Regionala utvecklingsnämnden behandlar strategin på sammanträdet den 13 mars.

Strategin tar avstamp i att Skåne har en stark och attraktiv miljö för film och rörlig bild med närvaro i Öresundsregionen och närhet till övriga Europa. Nyckelaktörer med stark drivkraft och hög kompetens inom film och rörlig bild är en basresurs i regionen.

Området film och rörlig bild i Skåne kan utvecklas och stärkas genom strategiska prioriteringar och samordnade satsningar. En nyckel till att lyckas är samverkan mellan de olika politikområdena. Strategin omfattar tre politiska perspektiv: kultur-, konst- och näringslivspolitik. För att driva en långsiktig utveckling behöver ett antal insatsområden stärkas så som konstnärlig kvalitet och utveckling, infrastruktur för produktion av film och rörlig bild, internationalisering, visning och spridning, tillgänglighet, delaktighet och demokrati samt barn och unga.

Översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet
Region Skånes kulturnämnd har beslutat att göra en översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet, både för att möta de utmaningar som musikinstitutionerna står inför och för att se över nämndens stöd till musikområdet i stort. I översynen ingår att göra en analys av de professionella orkestrarnas situation i Skåne. Syftet är att säkerställa att medborgarna i Skåne även framöver har tillgång till ett professionellt och kvalitativt starkt musikutbud i hela Skåne. Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, genomför utredningen som enligt planen ska behandlas på kulturnämndens möte den 1 oktober 2015.

I Skåne finns fyra musikinstitutioner som får verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd, varav tre med heltidsanställda orkestrar: Malmö Opera och Musikteater, Malmö Symfoniorkester samt Helsingborgs Symfoniorkester. Den fjärde musikinstitutionen, Musik i Syd, är en länsmusikorganisation med verksamhet i Skåne och Kronoberg.

Beslut och handlingar
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på sidan inom fjorton dagar från sammanträdet.

För mer information och kommentarer:
Kulturnämndens ordförande Torbjörn Lövendahl (S) tfn 0709-30 10 07

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Sakkunnig film och rörlig bild:
Lena Sundgren Brorsson, utvecklare Kultur Skåne, tfn 040 – 675 37 37

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.