Skip to main content

Skånska cancerpatienter behandlas snabbare och effektivare

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:39 CET

Arbetet med att kartlägga och förbättra processer gällande ledtider har resulterat i att cancerpatienter i Skåne erbjuds snabbare och effektivare vård. Det framgår av rapporten Öppna jämförelser som även visar att antalet självmord fortsätter minska i Skåne.

I årets rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet placerar sig Skåne runt riksgenomsnittet i majoriteten av de 162 områdena som mäts (så kallade indikatorer).

- Verksamheterna har tillsammans med RCC Syd* kraftsamlat för att förbättra processarbetet för patienter med misstänkt cancer. Det kan vara en förklaring till snabbare behandling och bättre resultat för de vanligaste cancerformerna: prostata-, bröst-, tarm- och lungcancer, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Självmorden i Skåne minskar
Antalet självmord har fortsatt att minska. Region Skånes förbättringar i de senaste mätningarna är betydande, från att tidigare ha legat på höga nivåer**. Ett flertal samverkansprojekt pågår för att öka medvetenheten om riskerna och arbeta förebyggande.

Förbättringsarbete nödvändigt inom flera områden
Inom ett antal områden behöver Region Skånes resultat fortfarande förbättras. Andelen kvinnor som efter benskörhetsfraktur får behandling med läkemedel är fortfarande låg i hela landet. Ett nytt vårdprogram tillsammans med extra budgetmedel har som målsättning att under 2014 öka andelen.

- Detta är den åttonde rapporten som genomförts. Öppna jämförelser och mätning av kvaliteten inom vården är oerhört viktigt. Det ger oss ett kvitto på vilka områden vi arbetar i rätt riktning och vilka områden som kan förbättras, säger Carl Johan Sonesson (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Andra förbättringsområden är trycksår i slutenvården, vårdrelaterade infektioner på neonatalavdelningar samt den totala antibiotikaförskrivningen. För att få ner antalet trycksår har kraven gentemot sjukhusen förtydligats.

- För att minska antalet trycksår har krav om handlingsplaner lagts in i uppdragen till sjukhusen. Beträffande den höga antibiotikaförskrivningen måste arbetet för att öka kunskapen om riskerna för resistensutveckling ytterligare intensifieras, säger Sven Oredsson, medicinsk rådgivare i Region Skåne.

Kvinnor upp till 30 år erbjuds gratis gynekologisk cellprovskontroll
Deltagande i gynekologisk cellprovskontroll (för att förebygga livmoderhalscancer) är ett annat område som måste förbättras. En åtgärd är att från 2014 utvidga gratis provtagning att gälla kvinnor upp till 30 år. När gratis provtagning introducerades för 23-åriga kvinnor, ökade andelen som genomgick kontrollen i åldersgruppen med 31 procent från 2011 till 2012.

Läs mer
Ladda ner rapporten Öppna jämförelser på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvard/oppna-jamforelser-2013-halso-och-sjukvard-jamforelser-mellan-landsting.html

Läs mer om kvalitetsindikatorer på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer

* Regionalt Cancercentrum Syd

** I förra årets Öppna jämförelser (för 2009-2011) redovisade Skåne ett minskat antal självmord för första gången sedan 2006. Det året infördes anmälningsskyldighet enligt Lex Maria för självmord begångna inom en fyraveckorsperiod efter senaste kontakt med hälso- och sjukvård.

Fakta
Rapporten Öppna jämförelser ges i år ut för åttonde gången. Den sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Rapporten syftar främst till att säkerställa medborgarnas rätt till information om gemensamt finansierad hälso- och sjukvårds kvalitet och effektivitet. Den syftar också till att bidra till förbättrad ledning och styrning av hälso- och sjukvård.

Kontakt
Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Tel: 076-88 90 779
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör. Tel: 044-309 33 91 (tillgänglig efter 12.00)
Sven Oredsson, medicinsk rådgivare i Region Skåne. Tel: 040-675 30 59


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.